Roham Parsas forskning ger ökad kunskap om T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner. Att han beviljas medel från SSMF ger honom stora möjligheter.

Han är en av toppforskarna som får kanonanslag tack vare samarbete 

Forskaren Roham Parsa erhåller ett prestigefyllt anslag från SSMF genom lyckad samverkan med andra stiftelser. Målet med hans forskning är att utveckla nya vacciner som är effektiva mot vissa virusinfektioner.

Utlysningen Swedish Foundation´s Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som riktar sig till mycket framstående forskare vid svenska lärosäten. Forskarna som är behöriga att söka medel ska ha erhållit högsta betyg på sin Starting Grant-ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERC:s begränsade budget.

– Med den här satsningen vill vi ge dessa forskare möjlighet genomföra sina planerade projekt och bedriva banbrytande forskning. Avsikten är också att SFSG-anslaget ska ge forskarna ett vetenskapligt försprång så att de blir framgångsrika nästa gång som de söker anslag hos ERC, säger Anna Wetterbom, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse och samordnare för SFSG.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, är en av finansiärerna som ingår samverkansprojektet och vid årets utlysning fattade SSMF beslut om att bevilja en av toppforskarna, nämligen Roham Parsa vid Karolinska Institutet. Han studerar immunförsvaret med målet att utveckla nya vaccinstrategier. 

– Det är med glädje och stolthet som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, finansierar Roham Parsas projekt som handlar om T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner, säger Mats Ulfendahl, ordförande för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

Roham Parsa erhåller hela 15 miljoner kronor från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, för att bedriva sina vetenskapliga studier och leda sin forskargrupp. 

Så här beskriver Roham Parsa själv sitt forskningsprojekt och målsättningen med det: 

En av de viktigaste funktionerna för immunförsvaret är att skydda oss mot sjukdomsframkallande patogener. Varje år orsakar olika virusinfektioner akut luftvägsinflammation och gastroenterit hos människor. Organ som tarmen, huden och lungorna är de organ som ständigt blir exponerade för mikroorganismer och därför befinner sig en stor del av kroppens immunceller vid just dessa barriärorgan mellan kroppen och den yttre världen.

Virus har en enastående förmåga att undvika igenkänning av immunförsvaret genom att förändra sitt yttre skal. En typ av immunceller, T-lymfocyter, kan urskilja delar av viruset som är mindre påverkat av förändringar och därigenom organisera ett immunsvar och eliminera viruset. Målsättningen med projektet är att funktionellt studera T-lymfocyter under virusinfektioner. Jag vill studera hur dessa T-lymfocyter utvecklas och förändras över tid i olika bärriärorgan för att skapa en bättre förståelse över hela infektionsförloppet samt hur viruset elimineras. En annan del av projektet är att studera och förstå hur dessa T-lymfocyter kommunicerar med andra celler i de infekterade barriärorganen. 

För att underlätta denna typ av forskning har jag utvecklat en helt ny unik musmodell där vi genetiskt kan spåra T-lymfocyter som specifikt letar efter virus hos infekterade möss. Genom att använda denna modell så kan vi förstå hur dessa T-lymfocyter migrerar mellan olika organ och samtidigt analysera och förstå deras funktioner. 

Detta forskningsprojekt kommer att leda till ny kunskap kring T-lymfocyter och deras roll under virusinfektioner. Projektet kommer även att bidra till en bättre förståelse kring samspelet mellan virus, T-lymfocyter och immunförsvaret i inflammatoriska sjukdomar. Dessa nya kunskaper kan framöver leda till utvecklingen av nya vaccinstrategier mot virus och specifika terapier för människor med T-lymfocyt-relaterade inflammatoriska sjukdomar.

FAKTA

Swedish Foundations’ Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som delar övertygelsen om att det är viktigt att stötta framstående yngre forskare och att svenska forskare. De sju forskningsfinansiärerna är Erling-Perssons stiftelse, Kempestiftelserna, KK-stiftelsen, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.

Samtliga beviljade ansökningar inom Swedish Foundations´Starting Grant 2024:

  • Stephen De Lisle (Karlstad universitet) som får finansiering från KK-stiftelsen för projektet “Origins of diversity in sexual organisms”.
  • Kathlen Kohn (Kungl. tekniska högskolan) som får finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet “Algebraic Vision”.
  • Roham Parsa (Karolinska institutet) som får finansiering från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för projektet “The development and function of mucosal T cells”.
  • Laurence Picton (Karolinska institutet) som får finansiering från Erling-Perssons stiftelse för projektet “Spinal cord tension dynamics and central proprioception”.

Läs mer på startinggrant.se