Magnus Dalén, hjärtkirurg vid Karolinska universitetssjukhuset fick 2019 finansiering från SSMF för postdoktorala studier om barn som hjärtopererats.

Om anslaget

SSMF Postdoctoral Grant är treårigt och syftar till att ge yngre forskare möjlighet att meritera sig för att kunna etablera sig som självständiga forskare. Anslaget är till för postdoktoral forskning inom medicinsk vetenskap och kan sökas för hel- eller halvtid, där anslag på halvtid är avsett för personer som i sin ordinarie tjänst är kliniskt verksamma, exempelvis läkare.

SSMF Postdoctoral Grant ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola och anslagsmottagaren ska vara anställd av eller var anknuten till anslagsförvaltaren och folkbokförd i Sverige under hela bidragsperioden.

För heltidsanslag gäller: 

Internationellt: År 1 och 2 utomlands och år 3 i Sverige. För anslagsmottagare som väljer lön under samtliga 3 år gäller anställning hos anslagsförvaltaren under hela bidragsperioden. För postdoktoral forskning förlagd utomlands finns möjlighet att i stället för lön välja att söka ett personligt stipendium som försörjningsform under år 1 och 2. För anslagsmottagare som väljer stipendium gäller att mottagaren ska vara anknuten till anslagsförvaltaren under år 1 och 2 och sedan anställd med lön hos anslagsförvaltaren under år 3. Kliniker som väljer att söka internationell postdok på heltid kan efter förfrågan få fördela det sista återvändaråret på två år. Forskning på halvtid ska då kombineras med klinisk tjänstgöring på halvtid i Sverige.

Nationellt: 3 år i Sverige. Endast lön kan sökas som försörjningsform för forskning på heltid i Sverige. Anslagsmottagaren ska vara anställd av anslagsförvaltaren under hela bidragsperioden.

För halvtid gäller: 

Nationellt: 3 år i Sverige. Forskning kombineras med 50 procent klinisk tjänstgöring i Sverige. Endast lön kan sökas som försörjningsform för forskning på halvtid. Anslagsmottagaren ska vara anställd av eller anknuten till anslagsförvaltaren under hela bidragsperioden. Forskningstid kan om så önskas och efter överenskommelse med förvaltande svenskt universitet/klinik förläggas utomlands.

Ansökningsperiod

Ansökan till SSMF Postdoctoral Grant är öppen 15 oktober till 15 november. Ansökningssystemet stänger 15 november klockan 23.59 och det är inte möjligt att registrera en ny ansökan, skicka in eller göra ändringar i en befintlig ansökan efter det.

Ansökan görs elektroniskt. Observera att ansökan måste vara signerad av prefekt för att sökande ska kunna signera och skicka in ansökan. Ändringar som görs i ansökan efter att den signerats innebär att signeringen bryts och måste göras om. Länk till ansökningssystemet finns längre ned på denna sida.

Behörighetskrav

Behöriga att söka är personer som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin, eller inom ett till medicinen närliggande ämnesområde, högst tre år före ansökningstidens utgång och senast den 31 januari påföljande år efter aktuell utlysning. Tiden räknas från disputationsdatum. Denna tidsperiod kan förlängas med max 24 månader för sjuk- eller föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

För att vara behörig att söka måste den sökande ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst ett år vilket ska kunna intygas av arbetsgivare eller handledare. Ett krav är också att den sökande har för avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige.

Anslagets mål är vetenskaplig meritering och att den som erhållit docentur inte är behörig att tillträda anslaget. Om docentur erhålls under de första två åren av bidraget ska detta meddelas SSMF. Medel får behållas för ytterligare sex månader efter att docentur erhållits.

SSMF Postdoctoral Grant får inte utnyttjas parallellt med annat nationellt eller internationellt forskningsanslag/stipendium avsett för försörjning. Mindre stipendier och anslag avsedda för kostnader som till exempel drift, konferenser eller resor kan accepteras. För mottagare av SSMF:s internationella postdoktorala stöd där levnadskostnader inte helt täcks av SSMF:s anslag kan kompletterande stipendier eller anslag från den utländska värdinstitutionen accepteras.

Anslagets storlek och villkor

Diskutera villkor för din anställning och forskning med din tänkta anslagsförvaltare i god tid före utlysningen för att försäkra dig om att du har stöd för ditt projekt.

Anslag för lön är avsedda att täcka sökandes lönekostnader inklusive sociala avgifter. Av anslagsbeloppet får max 20 procent användas för ersättning av projektnära indirekta kostnader (OH). SSMF förutsätter att anslagsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver anslaget.

Internationell heltid med lön:

Anslaget är på 1 150 000 kronor per år i tre år. Under det tredje året då forskning ska bedrivas i Sverige är anslagsmottagaren kvalificerad för ett återvändarbidrag i form av ett ramanslag på 500 000 kronor. Totalt anslagsbelopp under tre år: 3 950 000 kronor.

Internationell heltid med stipendium två år och lön ett år:

Skattefritt, personligt stipendium på 336 000 kronor per år i två år. Ett tillägg kan därtill sökas för att täcka fördyrande levnadsomkostnader i värdlandet. Tillägget söks separat och utgår efter individuell prövning. Under det tredje året då forskning ska bedrivas i Sverige ska anslagsmottagaren vara anställd med lön av anslagsförvaltaren i Sverige och är då utöver anslaget på 1 150 000 kronor kvalificerad för ett återvändarbidrag i form av ett ramanslag på 500 000 kronor. Totalt anslagsbelopp under tre år (exklusive tillägg): 2 322 000 kronor.

Nationell heltid med lön:

Anslaget är på 1 000 000 kronor per år i tre år för forskning på heltid vid svenskt universitet. Totalt anslagsbelopp under tre år: 3 000 000 kronor.

Nationell halvtid med lön:

Anslaget är på 700 000 kronor per år i tre år för forskning på halvtid i kombination med 50 procent klinisk tjänstgöring i Sverige. Totalt anslagsbelopp under tre år: 2 100 000 kronor.

Bedömningsprocess

I ett första steg bedöms ansökningarna av SSMF:s granskningsnämnd och externa granskare som är verksamma inom olika expertområden. De ansökningar som sedan går vidare granskas i en andra bedömningsomgång av ledamöter i SSMF:s granskningsnämnd. Vid bedömningen av ansökan beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektet genomförbarhet. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

För heltidsanslag prioriteras mobilitet, främst utomlands men även nationellt. Fokus vid bedömning läggs på möjligheten för sökande att genom det föreslagna projektet utveckla sin kompetens och självständighet som forskare. Ett mått på detta kan till exempel vara att uppnå docentkompetens.

Beslut och tillträde

Beslut om tilldelat anslag meddelas i början av april. SSMF Postdoctoral Grant är avsett att tillträdas tidigast den 1 juli beslutsåret och senast den 1 januari påföljande år. Dispositionstiden för anslaget är 3 år men kan efter förfrågan och godkännande från SSMF under vissa omständigheter förlängas.

Så gör du din ansökan

Ansökan gör elektroniskt och ska skrivas på engelska. Följande bilagor ska bifogas i pdf-format:

  • Projektplan. Den ska omfatta högst 6 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Rubriker i följande ordning ska ingå: Purpose and aims, Current state-of-the-art research, Significance and scientific novelty, Preliminary and previous results, Project description including theory and methodology, timetable and execution, brief description of the research environment and infrastructure, References (minimum font 9).
  • Sökandes publikationslista. Den ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Lista publikationerna i omvänd kronologisk ordning under 1) De viktigaste publikationerna 2) Relevanta publikationer från de senaste åren.
  • Disputationsprotokoll eller examensbevis. I de fall där disputationen ännu inte har ägt rum ska disputationsansökan vara inlämnad och en kopia av den ska bifogas ansökan.
  • För samtliga sökande ska intyg bifogas från den svenska värdinstitution där det framgår att sökande tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten. Utfärdas och signeras av prefekt eller forskargruppsledare.
  • För sökande till de internationella anslagen ska intyg också bifogas från den utländska värdinstitution där det framgår att sökande tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten. Utfärdas och signeras av prefekt eller forskargruppsledare.
  • För halvtidsansökningar ska intyg från arbetsgivaren utfärdas av verksamhetschef eller motsvarande. Där ska intygas att sökande kommer att vara kliniskt verksam på 50 % under bidragsperioden.

Var noga med att kontrollera att rätt bilagor bifogas ansökningsblanketten!

Ofullständiga ansökningar beaktas ej.

Observera att endast en ansökan per utlysningstillfälle får skickas in.

Rapportering och redovisning av anslag

Anslagsmottagare ska lämna in en obligatorisk halvtidsrapport som ska fokusera på de vetenskapliga framsteg som bidraget har möjliggjort.

Ekonomisk redovisning av bidraget ska inkomma årligen. Blankett för redovisning finns att hämta längre ner på sidan.

Vetenskaplig och ekonomisk slutredovisning skickas in efter avslutad anslagsperiod.

Ekonomisk redovisning och vetenskaplig rapportering görs i SBS Manager där datum för rapporteringstillfällen finns angivna.