Stipendier för
postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för meritering som leder till etablering av självständig forskning. Dessutom utlyses halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst är kliniskt verksamma på heltid.

 • Särskilt meriterade unga forskare ges möjlighet att under två år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning.
 • Stipendier för kliniker avser halvtid under två år.

Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 19 (heltid) respektive 7 (halvtid).

In English

Vem kan söka?

 • Behöriga att söka är personer som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller inom ett till medicinen närliggande ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång (dvs tidigast 15 november 2016) och senast den 31 januari 2020.
  Disputationsansökan skall vara inlämnad och en kopia därav ska bifogas ansökan.
 • Denna tidsperiod kan förlängas med max 24 månader för sjuk- eller föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.
 • För att vara behörig att söka måste den sökande ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst två år samt ha för avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige.
 • Studierna kan förläggas utomlands eller i Sverige men då företrädesvis inte vid den institution där den sökande genomgått forskarutbildning.
 • Som särskild merit för erhållande av stipendium räknas välrenommerad verksamhet som gästforskare vid svenskt eller utländskt universitet.

Stipendiet

 • Stipendierna, som är personliga och skattefria, uppgår till 25 000 kronor (heltid) respektive 17 000 kronor (halvtid) per månad.
 • Efter avslutad stipendieperiod kan ett etableringsbidrag som uppgår till maximalt 250 000 kronor sökas.
 • Vid slutet av varje stipendieår ska som villkor för fortsatt stipendiestöd en redogörelse lämnas av stipendiaten för vunna forskning- och utbildningsresultat.
 • Etableringsbidraget utbetalas efter anhållan och under förutsättning att en slutrapport inkommit och godkänts av SSMF samt att stipendiaten är knuten till ett svenskt lärosäte som forskare eller motsvarande. Ekonomisk redovisning skall inges senast 18 månader efter att anslaget utbetalas.
 • Därutöver kan extra stöd för tillkommande omkostnader vid forskningsvistelse utomlands enligt EMBO-norm sökas.
 • Stipendierna är avsedda att tillträdas tidigast den 1 juli det år som beslutet tas och senast 30 juni påföljande år. Uppehåll under nyttjandetiden kan medges med högst 12 månader sammanlagt.

Ansökan

Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 15 november.

OBS! 15 november klockan 24.00 stängs systemet och det går inte längre att varken registrera sig eller göra ändringar.

 • Ansökan görs elektroniskt –> Ansök Online
 • Disputationsprotokoll eller examensbevis bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.
 • Intyg från föreslagen värdinstitution att stipendiaten tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Besked om tilldelat stipendium sker skriftligen i april.