Stipendier för
postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser årligen stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Dessutom utlyses halvtidsstipendier för personer som i sin ordinarie tjänst är kliniskt verksamma på heltid.

  • Särskilt meriterade unga forskare ges möjlighet att under två år på heltid ägna sig åt medicinsk forskning.
  • Stipendier för kliniker avser halvtid under två år.

Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 28 (heltid) respektive sju (halvtid).

In English

Vem kan söka?

Personer som avlagt doktorsexamen före 1 februari 2019 inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde, dock högst tre år innan  ansökningstidens utgång, det vill säga tidigast 15 november 2015, är behörig att söka.

Disputationsansökan skall vara inlämnad och en kopia därav ska bifogas ansökan. Föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring eller värnplikt kan avräknas med maximalt två år från denna tid, det vill säga med disputation tidigast 15 november 2013 . Som särskild merit för erhållande av stipendium räknas välrenommerad verksamhet som gästforskare vid svenskt eller utländskt universitet.

För att vara behörig att söka måste den sökande ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst två år samt ha för avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige. Studierna för vinnande av docentkompetens kan förläggas utomlands eller i Sverige men då företrädesvis inte vid den institution där den sökande genomgått forskarutbildning.

Hur mycket?

Stipendierna, som är skattefria, uppgår till 25 000 kronor (heltid) respektive 17 000 kronor (halvtid) per månad samt efter avslutad stipendieperiod, ett etableringsbidrag, som uppgår till maximalt 250 000 kronor . Vid slutet av varje stipendieår skall som villkor för fortsatt stipendiestöd redogörelse lämnas av stipendiaten för vunna forskning- och utbildningsresultat. Etableringsbidraget utbetalas efter anhållan och under förutsättning att en slutrapport inkommit och godkänts av SSMF samt att stipendiaten är knuten till ett svenskt lärostäte som forskare eller motsvarande. Ekonomisk redovisning skall inges senast 18 månader efter att anslaget utbetalas.

Därutöver ges extra stöd för tillkommande omkostnader vid forskningsvistelse utomlands enligt EMBO-norm.

Stipendierna är avsedda att tillträdas tidigast den 1 juli ansökningsåret och senast 30 juni påföljande år.

Nyttjande av stipendiet får skjutas upp i högst 12 månader från första tillträdesdatum. Därutöver får uppehåll göras under nyttjandetiden under högst 12 månader sammanlagt.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 15 november.

OBS! 15 november klockan 24.00 stängs systemet och det går inte längre att varken registrera sig eller göra ändringar.

Ansökan

  • Ansökan sker elektroniskt –> Ansök Online
  • Disputationsprotokoll eller examensbevis bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.
  • Intyg från föreslagen värdinstitution att stipendiaten tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

För erhållande av stipendium förväntas den sökande förlägga sin framtida forskningsverksamhet i Sverige.

Besked om tilldelat stipendium sker skriftligen i slutet av maj.