Resestipendier för doktorander
inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.

  • Behöriga att söka dessa stipendier är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation.
  • Stipendierna delas ej ut till disputerade forskare eller icke registrerade doktorander.
  • Resan får påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång.

In English

Till vad och hur länge?

Stipendierna är avsedda att täcka extraordinära personliga kostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt. Stipendier ges till resor för att lära sig ny metodik eller samla in forskningsdata eller andra likartade ändamål. Personlig inbjudan från värdinstitution samt intyg från huvudhandledare skall bifogas. Stipendiet är maximerat till 50 000 kronor och beviljas högst tre gånger.

Stipendium utdelas inte för kurser, konferens- eller kongressresor, för material, tryckning eller andra driftskostnader. Traktamente eller ersättning för matkostnader under perioden godkännes inte heller.

Stipendiet betalas ut i efterskott, senast en månad efter avslutad resa, mot insändande av reseräkning tillsammans med originalkvitton samt en vetenskaplig rapport för projektet.

Ansökningsperiod

Ansökan görs elektroniskt och stipendium kan sökas vid fyra tillfällen per år med deadline 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.
Ansökningssystemet öppnar två veckor innan deadline.

Glöm inte bifoga

  1. Personlig inbjudan från värdinstitution
  2. Intyg från huvudhandledare

Ansök Online