Om stipendiet och dess villkor

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning erbjuder resestipendier för doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige. Stipendium upp till 50 000 kronor kan sökas och beviljas högst tre gånger.

Doktorander registrerade vid ett svenskt universitet med minst en egen refereegranskad publikation är behöriga att söka SSMF travel grant. Stipendierna delas ej ut till disputerade forskare eller icke registrerade doktorander.

Stipendierna är avsedda att täcka personliga kostnader för resa och boende i samband med besök vid annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för doktorandens eget forskningsprojekt. Stipendier ges exempelvis till resor som syftar till att lära sig ny metodik, samla in forskningsdata eller andra likartade ändamål. Personlig inbjudan från värdinstitution samt intyg från huvudhandledare ska bifogas.

Resestipendiet delas inte ut för kurser, konferens- eller kongressresor, för material, tryckning eller andra driftskostnader. Traktamente eller ersättning för matkostnader under perioden godkänns inte heller.

Så gör du din ansökan 

Ansökan görs elektroniskt och stipendiet kan sökas vid fyra tillfällen per år; 15 februari – 1 mars, 15 maj – 1 juni, 15 augusti – 1 september och 15 november – 1 december.

Du hittar länk till ansökan längst ner på den här sidan.

Resan får påbörjas tidigast en månad efter ansökningstidens utgång och pågå under högst 6 månader.

I din ansökan, glöm inte att bifoga personlig inbjudan från värdinstitution samt intyg från huvudhandledare. 

Redovisning och utbetalning

Beviljade stipendier betalas ut i efterskott. Efter avslutad resa ska stipendiaten skicka in en reseräkning tillsammans med originalkvitton samt en vetenskaplig rapport för projektet. Efter att rapporten blivit godkänd betalas stipendiet ut till det konto som angivits på reseräkningsblanketten. Observera att beviljade medel ska kvitteras ut senast ett år efter det beslutsdatum som framgår av kontraktet.