SSMF:s postdoktorala anslag för
utbildning i medicinsk vetenskap

 

IN ENGLISH

 

 

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser från och med hösten 2020 ett treårigt anslag för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Syftet är att ge yngre forskare möjlighet att uppnå  meritering som leder till etablering av självständig forskning. Anslaget kan sökas för hel- eller halvtidsstudier, där anslag på halvtid är avsett för personer som i sin ordinarie tjänst är kliniskt verksamma.

Det nya anslaget som är avsett att täcka lön, ersätter därmed SSMF:s postdoktorala stipendium. Möjligheten att välja stipendium som försörjningsform kommer att kvarstå för de sökande som förlägger sina studier utomlands.

 

SSMF:s postdoktorala anslag kan sökas för studier på:

Heltid

  • Internationellt: 2 år utomlands och 1 år i Sverige. För postdoktorala studier förlagda utomlands finns möjlighet att istället för lön välja stipendium som försörjningsform under de två första åren.
  • Nationellt: 3 år i Sverige. Endast anslag kan sökas som försörjningsform för heltidsstudier i Sverige.

Halvtid

  • Nationellt: 3 år i Sverige. Studier kombineras med 50% klinisk tjänstgöring i Sverige. Endast anslag kan sökas som försörjningsform för halvtidsstudier.

Behörighet

Behöriga att söka är personer som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller inom ett till medicinen närliggande ämnesområde högst tre år före ansökningstidens utgång (15 november 2017) och senast den 31 januari 2021.

Denna tidsperiod kan förlängas med max 24 månader för sjuk- eller föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

För att vara behörig att söka måste den sökande ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst ett år (ska kunna intygas av arbetsgivare/handledare) samt ha för avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige.

Anslaget

SSMF:s postdoktorala anslag förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola och anslagsmottagaren ska vara anställd av anslagsförvaltaren under hela bidragsperioden. Anslagsbeloppet för heltid är 780 000 SEK per år och för halvtid, i kombination med 50 % klinisk tjänstgöring, 546 000 SEK per år. Därtill är den som förlägger de två första åren av de postdoktorala heltidsstudierna utomlands kvalificerad att ansöka om ett återvändarbidrag i form av ett ramanslag på 500 000 SEK för det tredje anslagsåret (återvändaråret). Anslaget är avsett att täcka sökandes lön inklusive sociala avgifter. SSMF förutsätter att anslagsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver anslaget.

För de sökande som väljer att förlägga sina postdoktorala studier utomlands under de två första åren av stödet finns möjlighet att istället för lön välja försörjning i form av ett personligt och skattefritt stipendium för den perioden. Beloppet är då 300 000 SEK per år och gäller endast för heltidsstudier. Ett tillägg kan därtill sökas för att täcka fördyrande levnadsomkostnader i värdlandet. Tillägget söks separat och utgår efter individuell prövning.

Under det tredje året (återvändaråret) ska samtliga mottagare vara anställda av ett svenskt lärosäte och lön gäller då som försörjningsform.

SSMF:s postdoktorala anslag – sammanfattning av information och villkor

Ansökan

Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 15 november.

Den 15 november klockan 24.00 stängs ansökningssystemet och det går inte längre att registrera sig eller göra ändringar i ansökan.

Ansökan görs elektroniskt i ansökningssystemet TEKLA. Disputationsprotokoll eller examensbevis bifogas som pdf i den elektroniska ansökan. I de fall där disputationen ännu inte har ägt rum ska disputationsansökan vara inlämnad och en kopia av den ska bifogas ansökan.

Intyg ska bifogas från anslagsförvaltare och föreslagen värdinstitution där det framgår att sökande  tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten. Intygen bifogas som pdf i den elektroniska ansökan. Ofullständig ansökan beaktas inte.

Bedömningskriterier

Vid bedömningen av ansökan beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektet genomförbarhet. För heltidsanslag prioriteras mobilitet främst utomlands, men även nationellt. Fokus vid bedömning läggs på möjligheten för sökande att genom det föreslagna projektet utveckla självständighet inom forskning.

Beslut och tillträde

Beslut om tilldelat anslag meddelas i början av april.

SSMF:s postdoktorala anslag är avsett att tillträdas tidigast den 1 juli beslutsåret och senast den 1 januari påföljande år. Dispositionstiden för anslaget är 3 år men kan efter förfrågan och godkännande från SSMF under vissa omständigheter förlängas.