SSMF:s Stora Anslag

Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ett 4-årigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid,  de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.
Etableringsstödet tilldelas för 2 år med förlängning ytterligare två efter godkänd forskningsrapport.
Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering. Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. 

Antalet  forskartjänster är ej faställt, men var vid förra  ansökningstillfället  4 heltid- och 4 halvtidstjänster.

In English

Vem?

Heltid: Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med sammanhängande perioder om minst 3 och max 24 månader för värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, respektive med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).
Den som innehar eller vid ansökningstillfället har tilldelats lärartjänst (forskarassistent, bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst finansierad av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig att söka.

Klinisk halvtid: Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen högst 10 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med sammanhängande perioder om minst 3 och max 24 månader för värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, respektive med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera). Den som innehar eller vid ansökningstillfället har tilldelats lärartjänst (forskarassistent, bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst finansierad av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig att söka.

Utöver expertgransking av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till personlig intervju med SSMFs granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna bland de sökande. För varje anslagsform kallas sju sökande till intervju med egen presentation och efterföljande diskussion. Preliminärt datum för intervjuer är den 17-18 september 2018. Deltagandet i intervjun är obligatorisk för beviljandet och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.
 

Hur mycket?

Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) och 1,3 Mkr/år (halvtid) .

Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/400 000 kr(halvtid) avsett för egen lönekostnad och
 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20% för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader. Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller anställning som lektor eller professor vid sitt lärosäte, kan de medel som är avsedda för egen lön efter godkännande användas för annat ändamål inom forskningsprojektet,  dock tidigast ett år efter anslagsperiodens början.
Anslaget betalas endast ut till svenska universitet och högskolor.
Tjänsten påbörjas den 1 januari året efter ansökan och senast 1 juli  (dvs 6 månader från första tillträdesdatum). Dispositionstiden för anslaget är 12 månader utöver kontraktsperioden.

Ansökningsperioden pågår från 15 april till 15 maj.

OBS! Den 15 maj klockan 24.00 stängs systemet och det går inte längre att registrera ansökan eller göra ändringar/skriva ut befintlig ansökan.
 

Till SSMF

Ansökan sker elektroniskt.

Villkorsblankett med prefekts (eller motsv) underskrift , kopia av disputationsprotokoll eller examensbevis skall bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Ansökningarna kommer att prioriteras av respektive medicinsk fakultet varefter SSMF:s granskningsnämnd rankar de mest meriterade sökanden.
Besked om tilldelat anslag sker skriftligen i början av december.  

Dela/spara Dela eller tipsa