SSMF:s Stora Anslag

Etableringsstöd till yngre forskare

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för klinisk verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

  • Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport.
  • Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
  • Stödet är inriktat mot disputerade forskare med post-doktoral meritering.
  • Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst.

Antalet forskartjänster är ej fastställt, men var vid förra  ansökningstillfället fyra heltid- och fyra halvtidstjänster.

In English

Vem kan söka?

Heltid

Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med sammanhängande perioder om minst 3 och max 24 månader för värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, respektive med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Klinisk halvtid

Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen högst 10 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med sammanhängande perioder om minst 3 och max 24 månader för värnplikt, sjuk- eller föräldraledighet, respektive med tid för AT/ST utbildning (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera).

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Intervjuförfarande

Utöver expertgransking av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till personlig intervju med SSMFs granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna bland de sökande. För varje anslagsform kallas sju sökande till intervju med egen presentation och efterföljande diskussion. Preliminär tid för intervjuer är den 17-18 september 2019. Deltagandet i intervjun är obligatorisk för beviljandet och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.

Hur mycket?

Etableringsstödet uppgår till 1,7 Mkr/år (heltid) och 1,3 Mkr/år (halvtid) 

Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/400 000 kr(halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20% för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader. Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller anställning som lektor eller professor vid sitt lärosäte, kan de medel som är avsedda för egen lön efter godkännande användas för annat ändamål inom forskningsprojektet,  dock tidigast ett år efter anslagsperiodens början.

Ytterligare information

  • Anslaget betalas endast ut till svenska universitet och högskolor.
  • Tjänsten påbörjas 1 januari året efter ansökan och senast 1 juli  (det vill säga sex månader från första tillträdesdatum). Dispositionstiden för anslaget är 12 månader utöver kontraktsperioden.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från 15 april till och med 15 maj.

OBS! 15 maj klockan 24.00 stängs systemet och det går inte längre att registrera ansökan eller göra ändringar/skriva ut befintlig ansökan.

Ansökan

  • Ansökan sker elektroniskt -> Ansök Online
  • Villkorsblankett med prefekts (eller motsvarande) underskrift skall bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.
  • Kopia av disputationsprotokoll eller examensbevis skall bifogas som pdf i den elektroniska ansökan.

Ofullständiga ansökningar behandlas ej

Ansökningarna kommer att prioriteras av respektive medicinsk fakultet varefter SSMF:s granskningsnämnd rankar de mest meriterade sökanden.
Besked om tilldelat anslag sker skriftligen i början av december.