SSMF:s Stora Anslag

Etableringsstöd för yngre forskare

 

IN ENGLISH

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare på hel- och halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

  • Etableringsstödet tilldelas för två år med förlängning ytterligare två år efter godkänd forskningsrapport.
  • Syftet är att ge yngre, lovande forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare.
  • Stödet riktar sig mot disputerade forskare med post-doktoral meritering.
  • Heltidstjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst.

Antalet forskartjänster är inte fastställt, men var vid förra  ansökningstillfället fyra heltid- och fyra halvtidstjänster.

 

SSMF:s Stora Anslag

Heltid – behörighet

Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Klinisk halvtid – behörighet

Behöriga att ansöka är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 10 år före ansökningstidens utgång. Denna tidsperiod kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (bitr.lektor, lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Om anslaget

Anslaget omfattar lönemedel för anställning som forskare eller motsvarande.  För heltidsanställning är beloppet 800 000 kronor per år. För halvtid gäller att lönekostnader motsvarande 50% av aktuell klinisk tjänst täcks, dock till max 800 000 kronor per år och att detta kombineras med klinisk tjänstgöring på halvtid. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 900 000 kronor per år i driftskostnadsanslag. Av anslagsbeloppet får max 20% användas för ersättning av projektnära indirekta kostnader. Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller anställning som lektor eller professor vid sitt lärosäte, kan de medel som är avsedda för egen lön efter godkännande användas för annat ändamål inom forskningsprojektet,  dock tidigast ett år efter anslagsperiodens början.

  • Anslaget betalas endast ut till svenska universitet och högskolor.
  • Tjänsten påbörjas tidigast 1 januari och senast 1 juli året efter ansökan. Dispositionstiden för anslaget kan förlängas med maximalt 12 månader efter godkännande från SSMF.

Ansökningsperiod

Ansökan till SSMF:s Stora Anslag är öppen 15 mars – 15 april. OBS! 15 april klockan 24.00 stängs ansökningssystemet och det går inte längre att registrera ansökan eller göra ändringar/skriva ut befintlig ansökan.

Ansökan

Bedömningsprocess, bedömningskriterier och beslut

Ansökningar som kommer till SSMF prioriteras i ett första steg av respektive medicinsk fakultet varefter SSMF:s granskningsnämnd i en andra bedömningsomgång rankar de främst meriterade sökanden. Vid bedömningen av ansökningar beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektets genomförbarhet. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

Utöver expertgranskning av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till en personlig intervju med SSMF:s granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. För varje anslagsform kallas sex till åtta sökande för en egen presentation och efterföljande diskussion. Deltagandet i intervjun är obligatorisk och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.

Sökande som gått vidare till intervju kallas i början av september och besked om tilldelat anslag meddelas via e-post och post i början av oktober.

Intervjuer för SSMF:s Stora Anslag 2021 kommer att genomföras 23 september.

Ofullständiga ansökningar beaktas ej.