Aishe Sarshad, vid Göteborgs universitet, fick SSMF:S Stora Anslag 2019 och för att forska om ett protein i cellkärnan och dess betydelse för framtida cancerterapier.

Om anslaget

SSMF:s Stora Anslag är fyraårigt och syftar till att ge yngre, lovande medicinska forskare möjlighet att etablera sig och bli självständiga forskare. Stödet riktar sig till dem med postdoktoral meritering och omfattar lönemedel och tillhörande driftanslag. 

Forskningen kan bedrivas på heltid. Forskningen kan även bedrivas på halvtid i kombination med klinisk tjänstgöring på halvtid, exempelvis för forskande läkare. 

Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. SSMF stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning.   

Tjänsten påbörjas tidigast 1 januari och senast 1 juli året efter ansökan. Dispositionstiden för anslaget kan förlängas med maximalt 12 månader efter godkännande från SSMF.

Endast svenska universitet och högskolor kan anges som anslagsförvaltare i ansökan.

Innan utlysningen öppnar tänk på att diskutera budgetdetaljer som exempelvis indirekta kostnader (OH) med din tänkta anslagsförvaltare för att försäkra dig om att du har stöd för ditt projekt.

Ansökningsperiod

Ansökan till SSMF:s Stora Anslag är öppen 15 mars – 15 april. Observera att ansökningssystemet stänger 15 april klockan 24.00 och det är inte möjligt att registrera en ansökan eller göra ändringar i befintliga ansökningar efter det.

Ansökan görs elektroniskt. Länk till ansökningssystemet finns längre ned på denna sida. Där finns också en guide till ansökningsformuläret.

Behörighetskrav

För forskare som avser att bedriva forskning på heltid är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång behöriga att söka.

För forskare med klinisk tjänstgöring,  och som avser kombinera sin forskning på halvtid med sitt kliniska arbete på halvtid, är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 10 år före ansökningstidens utgång behöriga att söka.

Tidsperioden kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (lektor, professor) eller flerårig forskartjänst som finansieras av nationell eller internationell anslagsgivare är inte behörig till anslag.

Anslagets storlek och villkor

Anslaget omfattar lönemedel för anställning som forskare eller motsvarande.  För heltidsanställning är beloppet 800 000 kronor per år. För halvtid gäller att lönekostnader motsvarande 50 procent av aktuell klinisk tjänst täcks, dock till max 800 000 kronor per år och att detta kombineras med klinisk tjänstgöring på halvtid. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 900 000 kronor per år i driftskostnadsanslag.

Av anslagsbeloppet får max 20 procent användas för ersättning av projektnära indirekta kostnader. Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller anställning som lektor eller professor vid sitt lärosäte, kan de medel som är avsedda för egen lön efter godkännande användas för annat ändamål inom forskningsprojektet,  dock tidigast ett år efter anslagsperiodens början.

Anslagsmottagaren ska inför bidragsperiodens halvtid lämna in en obligatorisk rapport. Redovisningen ska fokusera på de vetenskapliga framsteg som bidraget har möjliggjort, hur forskarens verksamhet har utvecklats samt förväntade resultat under återstoden av bidragsperioden. Rapporten ska godkännas av bedömare utsedda av SSMF för att utbetalning av medel för den återstående bidragsperioden ska beviljas.

Ekonomisk redovisning av bidraget ska inkomma årligen.

Bedömningsprocess

Ansökningar som kommer till SSMF prioriteras i ett första steg av respektive medicinsk fakultet varefter SSMF:s granskningsnämnd i en andra bedömningsomgång rankar de främst meriterade sökanden. Vid bedömningen av ansökningar beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektets genomförbarhet. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

Utöver expertgranskning av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till en personlig intervju med SSMF:s granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. För varje anslagsform kallas sex till åtta sökande för en egen presentation och efterföljande diskussion. Deltagandet i intervjun är obligatorisk och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.

Sökande som gått vidare till intervju kallas i början av september och intervjuer genomförs under andra delen av september. Beslut meddelas via e-post i början av oktober.

Ofullständiga ansökningar beaktas ej.