Anna Bergström

Obstetrik och gynekologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för kvinnor och barns hälsa

2014

Kontextets betydelse för folkhälsa – ett projekt för förbättrad hälsa och överlevnad av nyfödda

Det finns enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan förebygga majoriteten av de 2.9 miljoner årliga dödsfallen i världen under den första levnadsmånaden. I dagsläget råder det dock stor kunskapsbrist kring hur den medicinska kunskapen ska införas och omsättas i praktiken. Nyligen avslutades två framgångsrika befolkningsbaserade projekt med fokus på att förbättra spädbarnsöverlevnad i Vietnam och Bangladesh. Interventionerna ska nu undersökas i större skala. I mitt projekt kommer jag att studera vilka faktorer i hälsosystemet som påverkar införandet av interventionerna samt hur de påverkar varandra. Projektet syftar således till att besvara frågan om ”varför vad fungerar var”, ett prioriterat område inom implementeringsforskning.
Visa alla forskare