Anna Eriksson

Blodsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinska vetenskaper

2014

Riktad läkemedelsscreening mot leukemiska stamceller vid akut myeloisk leukemi.

Det övergripande målet med mitt projekt är att förbättra prognosen för patienter med akut myeloisk leukemi (AML). AML är den vanligaste formen av akut leukemi hos vuxna och i Sverige drabbas årligen cirka 350 personer. Sjukdomen är förknippad med mycket dålig prognos och hög frekvens av återfall, sannolikt orsakade av terapiresistenta leukemiska stamceller. Trots ökande insikter gällande sjukdomsutveckling vid AML, saknas terapi specifikt riktad mot just dessa stamceller. Målsättningen med detta projekt är att öka förståelsen för vad som orsakar och driver AML samt hitta nya behandlingsalternativ för att om möjligt bota sjukdomen. Genom riktad läkemedels-screening avser vi identifiera ämnen med specifik effekt mot AML-stamceller. Dessa substanser kan sedan tas vidare till kliniska prövningar.
Visa alla forskare