Åsa Johansson

Genetik, ärftliga sjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

2014

Genetiken och epigenetikens roll för människors hälsa

Målet med min forskning är att studera hur arvsmassan påverkar vår hälsa, samt hur miljöfaktorer förändrar arvsmassan, som i sin tur ger långvariga hälsoeffekter. Tack vare avancerade metoder kan vi studera varje enskild byggsten i arvsmassan och identifiera de genetiska faktorer som leder till ökad sjukdomsrisk. I min forskning studerar jag genetiska förändringar, där en byggsten i arvsmassan är utbytt, men även epigenetiska förändringar, där byggstenen genomgått en kemisk förändring. Olika yttre faktorer, så som rökning, svält och sömnbrist, kan resultera i epigenetiska förändringar. De bevaras i kroppen och kan även föras vidare till nästa generation. Däremot är epigenetiska förändringar reversibla och de senaste åren har läkemedel som påverkar epigenetiska förändringar utvecklats. Fördjupad kunskap om hur epigenetiska förändringar uppstår kan bidra till att förebygga och behandla en rad olika tillstånd, inkluderande folksjukdomar som hjärt-kärlsjuklighet.
Visa alla forskare