Erik Norberg

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för miljömedicin

2015

Ämnesomsättningens roll vid reglering av genuttryck samt lungcancercellers överlevnad

Det är numera välkänt att tumörcellernas metabolism, det vill säga deras ämnesomsättning, skiljer sig avsevärt från den ursprungliga normala vävnaden som tumörcellen härstammar ifrån. Tumörcellerna har ett högre behov av näringsämnen/energi jämfört med friska celler för att tumörcellerna delar sig snabbare och behöver byggmaterial, alltså alla komponenter som behövs för att bilda en ny cell. Det övergripande syftet med projektet är att karaktärisera metabolismen i detalj hos icke-småcellig lung cancerceller och normala friska lungceller och därmed få en förståelse för särskiljaktigheter hos tumörcellerna. Till grund till en terapeutisk strategi, som angriper metabolismen av tumörcellerna, ligger att tumörceller är beroende av vissa näringsämnen till en mycket större grad än normala friska celler, Därför behövs en djup förståelse om hur tumörceller har utvecklat beroende till särskilda näringsämnen samt om dess blockering påverkar cellernas överlevnad. Min förhoppning är att detta kan leda till nya strategier att specifikt eliminera tumörceller med minimal påverkan på normala celler. Att påvisa en säregenskap hos tumörer, såsom en förändrad metabolism, har stor potential att upptäcka nya diagnostiska redskap samt terapeutiska strategier.
Visa alla forskare