Frank Liang

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

2018

Nya biomarkörer för immunterapi vid kolorektal cancer

En stor andel patienter med kolorektal cancer riskerar sjukdomsåterfall eller utvecklar metastaser trots kirurgi och kemoterapi, vilket visar behovet av nya behandlingsmetoder.  Immunförsvaret kan generera tumör-dödande T-celler, men dessa hämmas oftast av tumören. Immunterapi som motverkar hämmande av T-celler och/eller förstärker deras funktion är effektiv hos endast vissa patienter. Rikliga mängder av vissa T-celler i tumören ger bättre prognos, varför graden av T-cellernas tumör-infiltration har betydelse för immunterapi- Även dendritiska celler, som är en annan typ av immuncell och vars uppgift är att stimulera och reglera T celler, spelar en viktig roll. Målet med projektet är att utvärdera om antalet och funktionell förmåga hos olika T-celler och dendritiska celler i kolorektala tumörer kan tjäna som biomarkör för att identifiera patienterna som gynnas av immunterapi.
Visa alla forskare