Katarina Johansson

Cancersjukdomar och tumörbiologi, Cell- och molekylärbiologi, Hjärt- och kärlsjukdomar, Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f medicinsk biokemi & biofysik

2012

Att förstå reglering av celler via kontroll av elektroner – ny metod för bestämning av olika redoxreglerade geners aktivering på cellnivå.

Redoxreglering innebär kontroll av reduktion (upptag av elektroner) eller oxidation (förlust av elektroner) hos viktiga cellulära molekyler. Detta är en regleringsprocess som styr många viktiga cellulära signaleringsvägar och är involverade i sjukdomstillstånd såsom cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Kunskapen om redoxreglering är dock fortfarande begränsad då detta rör sig om blixtsnabba och komplexa händelseförlopp. Johanssons forskargrupp har utvecklat en metod för att undersöka hur redoxreglering styr aktivering av gener på cellnivå. En metod som har avslöjat att celler inom en homogen cellpopulation kan svara mycket olika på en och samma behandling, vilket kan vara en del av förklaringen till spridning av cancer eller sjukdomsåterfall vid cellgiftbehandling. I detta projekt kommer metoden att användas för att studera effekterna av nya läkemedel för att på så sätt se hur dessa påverkar redoxreglering på cellnivå.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare