Magdalena Claeson

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2017

Faktorer som påverkar dödligheten hos patienter med tunt malignt melanom

Syftet med projektet är att identifiera faktorer som påverkar dödligheten hos patienter med tunt malignt melanom. Patienter med tunna melanom har generellt sett hög överlevnad. Men förekomsten av melanom ökar och detta beror mest på ett större antal tunna melanom. Jag kommer att vara projektledare för en så kallad fall-kontrollstudie med data från cancerregistret i Queensland, Australien. Efter att ha samlat in registerdata och arkiverade tumörprover är mitt syfte att identifiera om bland annat patienternas ålder och kön, tumörtjocklek, sårighet i tumörytan, operationsmetod och specifika mutationer och proteiner i tumörerna påverkar dödligheten. När vi lyckats identifiera tunna melanom med hög dödlighet kan dessa patienter redan vid diagnos få tilläggsbehandling med moderna immunläkemedel. Detta kan leda till färre dödsfall och sänkta samhällskostnader för hudcancer.
Visa alla forskare