Magnus Paulsson

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för Translationell medicin

2019

Bakteriers genanvändning vid lunginflammation

Projektet syftar till att öka kunskapen kring hur bakterier orsakar lunginflammation, en av de vanligaste sjukdomarna som leder till kontakt med akutsjukvården. Hur bakterier ger upphov till  sjukdom har traditionellt studerats i olika typer av laboratoriemodeller, men eftersom alla modeller innehåller förenklingar, har den kliniska relevansen varit osäker. För att kringgå detta försöker vi istället studera vilka gener som bakterier använder med hjälp av prover från patienter med lunginflammation. Dessa prover analyserar vi med RNA-sekvensering för att sedan tolka den stora datamängden med hjälp av maskininlärningsmodeller. Vår förhoppning är att våra resultat mer sanningsenligt ska avspegla det verkliga förloppet som leder till lunginflammation än vad tidigare studier har gjort.
Visa alla forskare