Shane Christopher Wright

Farmakologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för fysiologi och farmakologi

2019

Utveckling och validering av biosensorer för profilering av läkemedelskandidater

G-proteinkopplade receptorer (GPCR) är proteiner som förmedlar signaler från cellytan till intracellulära mediatorer i syfte att reglera fysiologiska funktioner. För närvarande riktar sig ungefär 30 procent av marknadsförda läkemedel mot GPCR varav många av dessa orsakar ogynnsamma bieffekter. Idag vet vi att dessa läkemedel inte endast uppfyller den enkla funktionen att slå på och av just den GPCR de riktar sig mot. Faktum är att GPCR kan samverka med olika signalvägar beroende på vilket protein de binder till och var i cellen de befinner sig. På grund av detta kan ett och samma läkemedel aktivera en signalväg samtidigt som det hämmar en annan i de fall där båda härrör från samma GPCR. Dessutom kan olika förändringar i signalen skapas beroende på var i cellen receptorn är. Konceptet med partisk signalering möjliggör utvecklingen av nya läkemedel med förbättrade terapeutiska profiler och minskade bieffekter orsakade av oönskade signalförändringar. För att möjliggöra bättre studier och analyser på området, fokuserar detta projekt på att utveckla och validera nya biosensorer i syfte att mäta specifika signaler av nya ämnen samt att designa molekyler som kan leda till nya läkemedel med förbättrad effektivitet och patientsäkerhet.
Visa alla forskare