Shane Wright

Farmakologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2021

Genvägsselektiva samt organellspecifika biosensorer i syfte att analysera signalering i 3D-cellmodeller av diabetes

Diabetes är ett komplext tillstånd som karakteriseras av obalans i nivåer av blodglukos som i sin tur regleras av två hormoner kända som glukagon och insulin. Reglering av dessa hormoner och således reglering av blodglukosnivåerna sker främst via två sorters receptorer vid namn Glukagonreceptor (GCGR) och glukagonliknande peptidreceptor (GLP-1R). Dessa två receptorer tillhör familjen av så kallade G-proteinkopplade receptorer som förmedlar signaler från cellytan till intracellulära signalmolekyler vilket resulterar i fysiologiska svar. Vid behandling av diabetes används ett flertal läkemedel som inriktar sig på antigen GCGR eller GLP-1R. Förutom det allmänna obehaget som diabetesrelaterade injektioner medför och utöver de vanliga biverkningar som har noterats så har även säkerheten för dessa läkemedel ifrågasatts de senaste åren på grund av en möjlig koppling till pankreatit eller bukspottkörtelcancer. Dessutom krävs ofta dosjusteringar och / eller kombinationsterapier i takt med att sjukdomen fortskrider vilket understryker vikten av att utveckla nya behandlingsmetoder. Detta forskningsprojekt syftar till att implementera nya biosensorer i 3D-cellmodeller av levern och bukspottkörteln för att bättre karakterisera signalprofilerna för dessa viktiga receptorer och förbättra behandlingarna för diabetespatienter.

Visa alla forskare