Teresia Svanvik

Hjärt- och kärlsjukdomar, Obstetrik och gynekologi

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

2020

Obstetriska, fetala och kardiovaskulära utfall hos kvinnor med kardiovaskulär sjukdom

Det övergripande syftet är att undersöka både förlossnings- och hjärtkärlrelaterade utfall för kvinnor som genomgått graviditet och förlossning och som är diagnosticerade med hjärt-kärlsjukdom. Genom att jämföra data från register och databaser i Sverige och Storbritannien, kommer jag att utföra omfattande epidemiologiska studier som kommer att generera information för att planera framtida handläggning av och rådgivning till drabbade kvinnor. Risken för hjärt-kärlsjukdom under graviditet ökar med stigande ålder hos förstföderskor, ökad förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom med ökad ålder hos gravida kvinnor och att ett ökande antal kvinnor med medfödd hjärtsjukdom når fertil ålder. Detta är en mycket allvarlig utmaning då hjärt-kärlsjukdom är den huvudsakliga orsaken till död hos gravida och födande kvinnor i västvärlden. Projektet kommer att utgöras av register-/databasbaserade, retrospektiva, observationsstudier. Studiepopulationen inkluderar kvinnor i Sverige och Storbritannien, vilka har genomgått graviditet och förlossning mellan 2000–2019 och som diagnosticerats med hjärt-kärlsjukdom. Projektet kommer att ge ny kunskap som nu saknas: nationella data avseende förekomst och svårighetsgrad av hjärt-kärlsjukdom hos gravida kvinnor, skillnader i vård och förekomst av riskfaktorer mellan olika invandrar- och socioekonomiska grupper av gravida kvinnor och slutligen långtidseffekter av graviditet och förlossning på hjärt-kärlsjukdom.Värduniversitet: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Oxford, Nuffield Department of Population Health 
Visa alla forskare