Wen Li

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

2019

Microglias roll i utbredning av sjukdomsalstrande proteiner

Alfa-synuclein är det huvudsakliga patologiska proteinet i en serie sjukdomar som kallas synukleinopatier. Till dessa hör exempelvis Parkinsons sjukdom och så kallad Lewy body demens. I dessa sjukdomar kan alfa-synuclein klumpa ihop sig, aggregera, sprida och orsaka cellulär skada på flera olika sätt. Orsaken bakom skillnaden i aggregations- och spridningsmönster mellan sjukdomar är okänd, men det har rapporterats att gliaceller, en grupp av olika celltyper i nervsystemet, kan accelerera spridningen av alfa-synuclein och öka skador i celler. Mikroglia är en typ av gliaceller som bland annat kan avlägsna resterna av döda nervceller och andra gliaceller. De spelar sannolikt också en viktig roll vid inflammatoriska processer i hjärnan. Därför avser vi i detta projekt att undersöka mikroglias roll vid förändringen av alfa-synucleins spridning och celltoxicitet. Genom att analysera morfologi, spridningsprocess och skador på mitokondrier vill vi undersöka skillnaden mellan mikrogliabehandlad alfa-synuclein och alfa-synuclein som kommer från patientvävnad. Med våra resultat hoppas vi kunna förklara den viktiga roll som mikroglia har för att förändra sjukdomsprogress hos synukleinopatier och förstå orsakerna bakom skillnader mellan olika alfa-synucleinrelaterade sjukdomar.
Visa alla forskare