Astma och allergi

Jonatan Leffler

Hur dendritiska celler påverkar immunförsvaret i en atopi/toleransmodell för luftvägsallergi
Lunds universitet

Katarina Stark

Nyupptäckta astmageners (GPRA, ADAM33 och PTGDR) biologiska betydelse
Karolinska Institutet

Susanna Olsson

Betydelsen av fibroblaster och epitelceller i den allergiska luftvägsreaktionen mot kvalsterallergen: Studier på primära humancellskulturer
Karolinska Institutet

Cilla Söderhäll

BETYDELSEN AV EN NYLIGEN IDENTIFIERAD RISKGEN, GPRA, FÖR ASTMA
Karolinska Institutet

Jenny Hallgren

VILKA MEKANISMER STYR MASTCELLER TILL ATT VANDRA IN I LUNGORNA VID ALLERGISK ASTMA?
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala

Anders Bjerg Bäcklund

Karaktärisering av olika astmatyper
Göteborgs universitet

Seth Malmersjö

Molekylära mekanismen för degranulering av mastceller
Karolinska Institutet

Johan Enquist

Betydelsen av mutationer i neuropeptid S receptorn (NPSR) i allergisk astma
Lunds universitet

Yunying Chen

Makrofagers roll i reglering B-celler vid allergi
Karolinska universitetssjukhuset Solna

Christina West

Betydelsen av kosten tidigt i livet för senare allergiutveckling
Umeå universitet