Varje år söker hundratals medicinska forskare stipendier och anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Det görs en noggrann
bedömning för att utsevilka av dem som ska beviljas medel. Det är
SSMF:s granskningsnämnd som ansvarar för den urvalsprocessen.

I SSMF:s granskningsnämnd ingår framstående och erfarna forskare som bidrar med expertkunskaper inom olika medicinska områden vilket ger en samlad bred kompetens.

SSMF:s granskningsnämnd består av:

Ordförande Helena Erlandsson Harris, professor i reumatologisk inflammationsforskning vid Karolinska Institutet.

Vetenskaplig sekreterare Gunnar Schulte, professor i receptorfarmakologi vid Karolinska Institutet.

Biträdande vetenskaplig sekreterare Johanna Lanner, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.

Ledamöter

Rose-Marie Amini, läkare och professor i hematopatologi vid Uppsala universitet.

Mia Ericson, professor i beroendemedicin vid Göteborgs universitet.

Henrik Green, professor i forensiska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Johan Jakobsson, professor i molekylär neurogenetik vid Lunds universitet

Mona Landin-Olsson, läkare och professor i endokrinologi vid Lunds universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.

Ola Nilsson, läkare och professor i pediatrik vid Örebro universitet.

Anna Rostedt Punga, läkare och professor i klinisk neurofysiologi vid Uppsala universitet. Representerar SSMF.

Staffan Strömblad, professor i cell- och cancerbiologi vid Karolinska institutet.

Christina West, professor i pediatrik vid Umeå universitet.

Suppleanter

Joakim Alfredsson, läkare och bitr. professor i kardiologi vid Linköpings universitet.

Stefan Björklund, professor i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Andreas Edsfeldt, läkare och docent i kardiologi vid Lunds universitet.

Malin Levin, professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet.

Börje Ljungberg, läkare och professor i urologi vid Umeå universitet. Representerar Svenska Läkaresällskapet.

Andreas Lundqvist, professor i onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

Eva Särndahl, professor i medicinsk mikrobiologi vid Örebro universitet.