Postdoktorala stipendier 2017

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar årligen ut s k postdoktorala stipendier för att ge unga forskare ekonomisk möjlighet att under två år ägna sig åt vetenskaplig utbildning för att vinna docentkompetens.

I år har 27 unga medicinska forskare tilldelats stipendium på heltid för postdoktoral utbildning och 8 stipendier har tilldelats kliniker på halvtid under 2 år.

De 35 stipendiaterna, 19 kvinnor och 16 män, har valts ut bland 200 sökande och får tillsammans dela på drygt 26 miljoner kronor.

Läs mer om respektive stipendiats forskning under Våra stipendiater

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HELTID

JULIO AGUILA, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET
Mekanismer för neuronal sårbarhet i Parkinsons sjukdom

MOHAMED ALTAI, INSTITUTIONEN FÖR IMMUNOLOGI, GENETIK OCH PATOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET
Nya metoder för behandling av cancer. Affibodybaserad målsökande terapi

ROZITA ANDERBERG, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Hjärnskador hos nyfödda barn som uppstår vid födseln

DANIEL ANDERSSON, INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ultrakänslig molekylär analys av plasma från patienter med FET-sarkom

MELISSA BORG, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Urocortin 2 som behandling för typ 2-diabetes och sarcopeni

STEFANIE BÖHM, INSTITUTIONEN FÖR KVINNORS OCH BARNS HÄLSA, KAROLINSKA INSTITUTET
RNA-modifierande enzymer: nya spelare i DNA reparation och cancer

MAGDALENA CLAESON, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Faktorer som påverkar dödligheten hos patienter med tunt malignt melanom

DAVID CONRADSSON, INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE, KAROLINSKA INSTITUTET
Förbättrad återhämtning av armfunktion efter stroke med transkraniell magnetstimulering

MADELENE DAHLGREN, INSTITUTIONEN FÖR EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP, LUNDS UNIVERSITET
Karaktärisering av stromala cellers inverkan på immunceller i fettvävnad

ISABEL DRAKE, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER I MALMÖ, LUNDS UNIVERSITET
Betydelsen av levnadsvanor, genetik, och biomarkörer för insjuknande i cancer

EMELIE ENGLUND, INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN, LUNDS UNIVERSITET
En mjukare tumörvävnad kan stoppa spridningen av bröstcancer

RAIS GANAI, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK KEMI OCH BIOFYSIK, UMEÅ UNIVERSITET
Rollen hos det Polycomb-repressiva komplexet för differentiering av embryonala stamceller

ANNA-MARIA GEORGOUDAKI, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
Antikroppsbaserad immunterapi mot tumör-associerade glykaner och deras reglerande glykanreceptorer på immunceller

SHYAM KUMAR GUDEY, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOVETENSKAP, UMEÅ UNIVERSITET
Identifiering av nya p63 mediatorer transcriptional regulatorer i huvud- och halscancer

SHAWON GUPTA, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Mekanism för virus persistens och celldöd

ANNA KARIN HEDSTRÖM, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖMEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
Gener och miljö vid utveckling av MS

JENNY HESSON, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK BIOKEMI OCH MIKROBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET
Övervintringsstrategier för myggburna virus

KRISTINA LÅNG, INSTITUTIONEN FÖR TRANSLATIONELL MEDICIN, LUNDS UNIVERSITET
Bröstcancer i ett nytt ljus – screeningstrategier för framtiden

MARC PANAS, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Reglering av stressgranula och hur detta är kopplat till sjukdomsutveckling

MARIA PELELI, INSTITUTIONEN FÖR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Inverkan av oorganisk nitrat och nitrit i myokardskada

FREDRIK ROSQVIST, INSTITUTIONEN FÖR FOLKHÄLSA- OCH VÅRDVETENSKAP, UPPSALA UNIVERSITET
Mekanismer bakom olika matfetters inlagring och omsättning i levern

ELIN RÖNNBERG HÖCKERLIND, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
Karaktärisering av heterogeniteten och Wnt signalering hos mastceller

ANNA STOKOWSKA, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Mot ny behandling för stroke

JUDIT SVENSSON ARVELUND, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK OCH EXPERIMENTELL MEDICIN, LINKÖPINGS UNIVERSITET
Utveckling av en ny sorts onkolytisk immunterapi för behandling av lymfom

ERIC THELIN, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP, KAROLINSKA INSTITUTET
Anti-inflammatorisk behandling av traumatisk hjärnskada

KAISA THORELL, INSTITUTIONEN FÖR MIKROBIOLOGI, TUMÖR- OCH CELLBIOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Immunologisk reglering och bakteriell patogenicitet i utveckling av magsäckscancer

LYLE WIEMERSLAGE, INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP, UPPSALA UNIVERSITET
Biologiska mekanismerna bakom ätstörningar genom neuroradiologiska och genomiska metyleringsanalyser

 

POSTDOKTORALA STIPENDIER PÅ HALVTID

ANDREAS BJÖRKLUND, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET

Utveckling av immunologisk cellterapi mot hematologiska maligniteter

DANIEL ESPES, INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSK CELLBIOLOGI, UPPSALA UNIVERSITET
Regeneration av insulinproducerande celler vid typ 1 diabetes

SARA GARCIA-PTACEK, INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP OCH SAMHÄLLE, KAROLINSKA INSTITUTET
Strokebehandling hos personer med demenssjukdom

HILDUR HELGADOTTIR, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI-PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Karaktärisering av ärftliga och miljöbundna faktorer med inverkan på malignt melanom

ANDERS NÄSMAN, INSTITUTIONEN FÖR ONKOLOGI-PATOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET
Virus-association samt markörer för prognostik och invasivitet i huvud-halstumörer

PETER UEDA, INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN, KAROLINSKA INSTITUTET
En skandinavisk registerstudie om nya diabetesläkemedel och dess säkerhet och effektivitet

FERDINAND VON WALDEN, INSTITUTIONEN FÖR KVINNOR OCH BARNS HÄLSA, KAROLINSKA INSTITUTET
Kontrakturutveckling hos barn med cerebral pares

MARIE-THERESE VINNARS, INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MIKROBIOLOGI, UMEÅ UNIVERSITET
Det immunologiska samspelet mellan kvinna och foster - dess betydelse för utveckling av ett flertal graviditetskomplikationer

Dela/spara Dela eller tipsa