SSMF – integritetspolicy

GDPR

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, 815200–8317, (SSMF) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för SSMF verksamhet. Här förklarar vi hur personuppgifter behandlas vid SSMF och informerar om vilka rättigheter du har som registrerad.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, ”att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning samt mottaga och förvalta medel, som för nämnda ändamål ställs för dess förfogande”. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är donator, givare, forskare, medlem, anställd, samarbetspartner eller liknande. Denna integritetspolicy är utarbetad enligt de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på SSMF som personuppgiftsansvarig.

All behandling av personuppgifter vid SSMF ska ha laglig grund och utgår främst från principerna, samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Vilka personuppgifter behandlar SSMF?

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Personnummer när det behövs för att säkert kunna fastställa identitet eller för att samordna uppgifter mellan system
 • Bankkonto och annan ekonomisk information vid och för betalningar av understöd och finansiering
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för understöd och finansiering av forskning
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om person söker en tjänst

Hur skyddar SSMF personuppgifter?

SSMF ansvarar för att personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är anpassad i förhållande till riskerna med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan vara att endast behörig personal har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandling tas.

Hur länge sparar SSMF personuppgifter?

SSMF sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller så länge som krävs i lag. Aktuella lagar och föreskrifter styr hur länge vissa typer av personuppgifter ska bevaras och gallras. Vissa uppgifter kan komma att sparas för all framtid i arkiv.

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta SSMF:s kansli på info@ssmf.se eller 08-33 50 61 för att vi ska kunna korrigera informationen.
 • Du har rätt att få tillgång till din information. För att få tillgång till den information som vi har om dig vänligen kontakta vårt kansli.
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av din information. För att invända mot behandlingen vänligen kontakta vårt kansli.
 • Om du har gett samtycke till en behandling av din information har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att begära att din information raderas. För att begära att din information raderas vänligen kontakta vårt kansli.
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta vårt kansli.
 • Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Datainspektionenär en tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.
 • Du har rätt att säga nej och avsäga dig all direkt marknadsföring. Kontakta oss via info@ssmf.se eller 08-33 50 61.