SSMF:s ekonomiska ställning 2016

Nedan redovisas SSMF:s (inklusive samförvaltade fonder) tillgångar värderade till marknadsvärdet.

 

2016-12-31

2015-12-31

Mkr

%

Mkr

%

Aktier och andelar i aktiefonder, svenska och utländska

1371,6

62,3

1387,1

66,9

Nominellt i SEK  

605,1

27,5

549,8

26,5

Likvida medel och upplupna räntor

251,3

10,2

136,4

6,6

         

 

       

TOTALT

2 228

100,0

2073,3

100,0

 

SSMF har under året mottagit gåvor om 94,5 Mkr (151,8).

 

Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

 

2016

2015

     

Verksamhetsintäkter

   

Insamlade medel

66 202 078

115 696 145

Övriga intäkter

2 735 754

2 693 984

         
 

68 937 832

118 390129

     
     

Verksamhetskostnader

   

Ändamålskostnader

-110 202 078

-86 675 976

Insamlingskostnader

-5 703 359

- 5 786 075

Administrationskostnader

-1 1253 727

- 1 100 234

         
 

-117 460 307

-93 562 286

 

 

 

Verksamhetsresultat

 

 

-48 522 475

24 827 844

Resultat från finansiella poster

   

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

2 7580 581

104 147 347

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

720 298

693 671

Förvaltningskostnader

-735 096

-1 287 104

         

Summa resultat från finansiella poster

 

27 565 784

103 553 914

Resultat efter finansiella poster

 

-20 956 692

128 381 758

Årets resultat

-20 956 692

128 381 758

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

2016

 

 

2015

 

   

TILLGÅNGAR

   

 

   

Anläggningstillgångar

   

Materiella anläggningstillgångar

   
 

 

 

Inventarier

5 847

11 694

         
 

5 847

11 694

     

Finansiella anläggningstillångar

   

Långfristiga värdepappersinnehav 

1 177 651 858

1 213 116 576

         

 

1 177 651 858

1 213 116 576

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

1 177 652 858

1 213 128 270

   

 

Omsättningstillgångar

 

 

     

Kortfristiga fordringar

   

 

 

 

Övriga fordringar

1 235080

377 578

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

3 425 963

14 693 822

         
 

4 661 043

15 071 400

 

 

 

Kassa och bank

170 101 253

94 993 263

     

Summa omsättningstillgångar

174 762 296

110 064 663

 

   

SUMMA TILLGÅNGAR

1 352 420 001

1 323 192 933

 

   

EGET KAPTAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

Donationskapital

Ändamålsbestämda medel

 

480 972 460

504 607 825

 

467 223 449

472 322 234

Balanserade medel

171 554 035

238 545 329

         

Summa eget kapital

1 157 134 321

1 178 091 012

 

 

 

Långfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag

 

102 301 600

 

-

         

Summa långfristiga skulder

102 301 600

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag

 

91 821 007

 

143 770 368

Övriga kortfristiga skulder

441 343

165 817

Upplupna kostnader 

721 731

1 165 735

         

Summa kortfristiga skulder

92 984 081

145 101 920

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 352 420 001

1 323 192 933

     
     

 

Stockholm i maj 2017

Mats Ulfendahl
Ordförande

Fredrik Piehl
Vetenskaplig sekreterare
 

Lars Bertmar
Skattmästare

Ernst Brodin

Charlotta Dabrosin

Lena Frånstedt Lofalk

Agneta Holmäng

Rolf Kiessling

Olle Lindvall

Mari Norgren Gunnar Schulte

 

 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa