SSMF:s ekonomiska ställning 2015

Nedan redovisas SSMF:s (inklusive samförvaltade fonder) tillgångar värderade till marknadsvärdet.

 

2015-12-31

2014-12-31

Mkr

%

Mkr

%

Aktier och andelar i aktiefonder, svenska och utländska

1387,1

66,9

1263,7

67,3

Nominellt i SEK  

549,8

26,5

341,1

18,2

Likvida medel och upplupna räntor

136,4

6,6

273,5

14,5

         

 

       

TOTALT

2073,3

100,0

1878,3

100,0

 

SSMF har under året mottagit gåvor om 151,8 Mkr (59,7).

 

Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

 

2015

2014

     

Verksamhetsintäkter

   

Insamlade medel

115 696 145

52 228 259

Övriga intäkter

2 693 984

2 543 681

         
 

118 390 129

54 771 940

     
     

Verksamhetskostnader

   

Ändamålskostnader

-86 675 976

-61 049 210

Insamlingskostnader

-5 786 075

- 5 524 080

Administrationskostnader

-1 100 234

- 961 323

         
 

-93 562 286

-67 534 613

 

 

 

Verksamhetsresultat

 

 

24 827 844

-12 762 673

Resultat från finansiella poster

   

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

104 147 347

31 153 871

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

693 671

1 453 628

Förvaltningskostnader

-1 287 104

-2 410 741

         

Summa resultat från finansiella poster

 

103 553 914

30 196 578

Resultat efter finansiella poster

 

128 381 758

17 434 085

Årets resultat

128 381 758

17 434 085

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

2015

 

 

2014

 

   

TILLGÅNGAR

   

 

   

Anläggningstillgångar

   

Materiella anläggningstillgångar

   
 

 

 

Inventarier

11 694

23 714

         
 

11 694

23 714

     

Finansiella anläggningstillångar

   

Långfristiga värdepappersinnehav 

1 213 116 576

948 704 655

         

 

1 213 116 576

948 704 655

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

1 213 128 270

948 728 369

   

 

Omsättningstillgångar

 

 

     

Kortfristiga fordringar

   

 

 

 

Övriga fordringar

377 578

2 568 284

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

14 693 822

225 985

         
 

15 071 400

2 794 269

 

 

 

Kassa och bank

94 993 263

206 744 602

     

Summa omsättningstillgångar

110 064 663

209 538 871

 

   

SUMMA TILLGÅNGAR

1 323 192 933

1 158 267 329

 

   

EGET KAPTAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

   

Kapital

1 178 091 012

1 049 709 254

         

Summa eget kapital

1 178 091 012

1 049 709 254

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Skatteskuld

Beviljade, ej utbetalda anslag

-

143 770 368

-

107 621 096

Övriga kortfristiga skulder

165 817

264 234

Upplupna kostnader 

1 165 735

672 655

         

Summa kortfristiga skulder

145 101 920

108 557 985

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 323 192 933

1 158 267 239

 

 

 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser

Inga

48 000 000

Inga

45 200 000

 

Stockholm i april 2016

Göran Magnusson
Ordförande

Fredrik Piehl
Vetenskaplig sekreterare
 

Lars Bertmar
Skattmästare

Ernst Brodin

Charlotta Dabrosin

Annica Dahlström

Lena Frånstedt Lofalk

Agneta Holmäng

Rolf Kiessling

Olle Lindvall Mari Norgren

Mats Ulfendahl

Harriet Wallberg

 

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, org.nr 815200-8317

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek¬tiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning för år 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 28 april 2016

Thomas Lönnström                  Arne Holmgren
Auktoriserad revisor                Förtroendevald revisor
 

Dela/spara Dela eller tipsa