SSMF:s ekonomiska ställning 2017

Nedan redovisas SSMF:s (inklusive samförvaltade fonder) tillgångar värderade till marknadsvärdet.

 

2017-12-31

2016-12-31

Mkr

%

Mkr

%

Aktier och andelar i aktiefonder, svenska och utländska

1131,4

48,5

1371,6

62,3

Nominellt i SEK  

953,2

40,8

605,1

27,5

Likvida medel och upplupna räntor

249,4

10,7

251,3

10,2

         

 

       

TOTALT

2 335

100,0

2 228

100,0

 

SSMF har under året mottagit gåvor om 50,3 Mkr (94,5 Mkr).

 

Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

 

2017

2016

     

Verksamhetsintäkter

   

Insamlade medel

41 925 553

66 202 078

Övriga intäkter

2 596 050

2 735 754

         
 

44 521 603

68 937 832

     
     

Verksamhetskostnader

   

Ändamålskostnader

-50 944 637

-110 202 078

Insamlingskostnader

-6 453 329

-5 703 359

Administrationskostnader

- 1 580 538

- 1 253 727

         
 

-58 978 504

-117 460 307

 

 

 

Verksamhetsresultat

 

 

-14 456 900

-48 522 475

Resultat från finansiella poster

   

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

86 152 515

27 580 581

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

702 378

720 298

Förvaltningskostnader

-775 353

-735 096

         

Summa resultat från finansiella poster

 

86 079 540

27 565 784

Resultat efter finansiella poster

 

71 622 640

-20 956 692

Årets resultat

71 622 640

-20 956 692

 

 

 

BALANSRÄKNING

 

 

2017

 

 

2016

 

   

TILLGÅNGAR

   

 

   

Anläggningstillgångar

   

Materiella anläggningstillgångar

   
 

 

 

Inventarier

-

5 847

         
 

-

5 847

     

Finansiella anläggningstillångar

   

Långfristiga värdepappersinnehav 

1 170 106 821

1 177 651 858

         

 

1 170 106 821

1 177 651 858

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

1 170 106 821

1 177 652 858

   

 

Omsättningstillgångar

 

 

     

Kortfristiga fordringar

   

 

 

 

Övriga fordringar

2 762 060

1 235 080

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

642 613

3 425 963

         
 

3 404 673

4 661 043

 

 

 

Kassa och bank

188 327 883

170 101 253

     

Summa omsättningstillgångar

191 732 556

174 762 296

 

   

SUMMA TILLGÅNGAR

1 361 839 377

1 352 420 001

 

   

EGET KAPTAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

Donationskapital

Ändamålsbestämda medel

 

490 321 577

475 622 905

 

480 972 460

504 607 825

Balanserade medel

208 748 492

171 554 035

         

Summa eget kapital

1 174 692 974

1 157 134 321

 

 

 

Långfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag

 

106 971 668

 

102 301 600

         

Summa långfristiga skulder

106 971 668

102 301 600

 

 

 

Kortfristiga skulder

Beviljade, ej utbetalda anslag

 

78 787 162

 

91 821 007

Övriga kortfristiga skulder

519 721

441 343

Upplupna kostnader

867 852

 

721 731

         

Summa kortfristiga skulder

80 174 735

92 984 081

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 361 839 377

1 352 420 001

     
     

 

Stockholm i maj 2018

Mats Ulfendahl
Ordförande

Gunnar Schulte
 Vetenskaplig sekreterare
 

Lars Bertmar
Skattmästare

Ernst Brodin

Charlotta Dabrosin

Lena Frånstedt Lofalk

Agneta Holmäng

Rolf Kiessling

Olle Lindvall

Mari Norgren Fredrik Piehl

Britt Skogseid

 

 

 

Dela/spara Dela eller tipsa