Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning - en rikstäckande ideell organisation

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning verkar för att ekonomiskt stödja den medicinska forskningen i landet. Stödet utgår från medel som SSMF fått i form av bidrag, donationer och testamentsgåvor från enskilda personer, företag och organisationer. Medlen förvaltas av erfarna ekonomer i SSMF:s styrelse och Placeringsnämnd .

SSMF är genom sin verksamhet befriat från kapitalvinstskatt.

En granskningsnämnd, sammansatt av framstående forskare från samtliga medicinska fakulteter i landet, garanterar att de årligen utdelade anslagen går till lovande yngre medicinska forskare i hela vårt land.

Vägledande för SSMF:s anslags- och stipendieutdelning är att medlen i första hand skall användas till att stödja unga forskare och uppmuntra dem till fortsatt vetenskapligt arbete. Trots att medicinsk forskning i Sverige, jämfört med många andra länder, bedrivs under goda villkor, har snabba kostnadsökningar gjort det allt svårare för unga begåvade forskare att självständigt utveckla sina idéer. SSMF riktar sitt stöd till dessa unga forskare för att bidra till att säkerställa god medicinsk forskning även i framtiden, allt i enlighet med SSMF:s motto: Medicinsk Forskning - Läkekonstens Grundval

Så stödjer Sällskapet den medicinska forskningen

Varje år utannonseras SSMF:s Stora Anslag, postdoktorala stipendier samt resestipendier för stöd av yngre forskares verksamhet. Många av de forskare SSMF stödjer arbetar några år på utländska laboratorier och sjukhus, för att sedan återvända till Sverige med ny kunskap och nya erfarenheter som stimulerar forskningen i vårt land. För att bland de sökande utse mottagare av anslag och stipendier har SSMF en granskningsnämnd bestående av ett 10-tal ledamöter där flertalet är utsedda av landets sex medicinska fakulteter och som representerar olika medicinska forskningsområden. SSMF får varje år in flera hundra ansökningar om postdoktorala stipendier, projektanslag och resestipendier. Tyvärr kan av ekonomiska begränsningar endast ett mindre antal av dessa beviljas. För närvarande utdelas årligen stipendier om c:a 95 miljoner kronor. SSMF försörjer nu 150 unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen med stipendier för forskarutbildning i Sverige och utomlands. SSMF:s Stora Anslag löper på 4 år, postdoktorala stipendierna löper på två år, gäller både hel- och halvtidsverksamhet.

Styrelsen

SSMF:s styrelse, som har det övergripande ansvaret för verksamheten, består av framstående representanter för svensk medicinsk forskning och svenskt näringsliv. För den ekonomiska förvaltningen av SSMF:s tillgångar svarar erfarna ekonomer i SSMF:s styrelse och Placeringsnämnd i samarbete med Agenta och Skandinaviska  Enskilda Banken (SEB).

Så stöder du SSMF

Vi tar emot alla gåvor - stora som små - med största tacksamhet. Stöder du oss kan du själv bestämma vilket forskningsområde ditt bidrag ska gå till. Gåvor till följande områden förvaltas i särskilda fonder:

 • Andningsorganens sjukdomar
 • Barnsjukdomar
 • Diabetes
 • Hjärt- o kärlsjukdomar
 • Mag-tarmkanalens sjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sinnesorganen - främst tinnitus och yrsel
 • Tumörsjukdomar
 • Åldersrelaterade sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Du kan också bilda din egen forskningsfond med ett större engångsbelopp. Medel som skänks utan speciella önskemål förvaltas i SSMF:s Grundfond.

Dela/spara Dela eller tipsa