Styrelsen i

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SMF:s styrelse. I främre raden från vänster: Gunilla Westerberg-Thorsson, Mari Norgren, Mats Ulfendahl, Kerstin Nilsson, Charlotta Dabrosin. Bakre raden från vänster: Lena Frånstedt Lofalk, Gunnar Schulte, Bertil Hult, Fredrik Piehl, Ernst Brodin. På bilden saknas Agneta Holmäng, Thomas Perlmann och Britt Skogseid.

SSMF:s styrelse. I främre raden från vänster: Gunilla Westerberg-Thorsson, Mari Norgren, Mats Ulfendahl, Kerstin Nilsson, Charlotta Dabrosin. Bakre raden från vänster: Lena Frånstedt Lofalk, Gunnar Schulte, Bertil Hult, Fredrik Piehl, Ernst Brodin. På bilden saknas Agneta Holmäng, Thomas Perlmann och Britt Skogseid.

I  styrelsen för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning sitter framstående yrkeskvinnor och -män som med sina specialkunskaper i framför allt medicin, ekonomi och juridik ser till att SSMF:s verksamhet bedrivs effektivt och att fonderade gåvor och bidrag förvaltas på bästa sätt.

Styrelseledamöter i SSMF mandatperioden 2018 – 2020

Ordförande

Professor Mats Ulfendahl
Stockholm

Mats Ulfendahl, f. 1959
• Forskningsdirektör, Region Östergötland 2018-
• Ordförande i Nationella styrgruppen för Genomic Medicine Sweden 2018-
• Professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet 2004-2018
• Styrelseordförande Forskningsinstitutet Hörselbron AB 2017-
• Ordförande Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance 2010-2016
• Odontologie hedersdoktor Malmö Universitet 2016
• Huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet 2010-2015
• Föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet  2002-2010
• Ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation 2015-2019

 

Vetenskaplig sekreterare

Professor Gunnar Schulte
Stockholm

Gunnar Schulte, f. 1972
• Professor i farmakologi vid Karolinska
• Forskargruppsledare (2006) och senior forskare (2014) vid Karolinska Institutet, Institutionen f Fysiologi och Farmakologi
• Ställföreträdande vetenskaplig sekreterare SSMF sedan 2013
• Styrelseledamot i Svenska Läkaresällskapets Sektionen för läkemedleslära 2016-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2017-

Skattmästare

Direktör Bertil Hult
Stockholm

Bertil Hult, f. 1956
• Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
• Partner Erneholm Haskel AB 2012-
• VD Försäkringsaktiebolaget Skandia 2007-2010
• VD Advokatfirman Vinge Stockholm 2005-2007
• Chef Kapitalförvaltning & Private Banking Carnegie Investment Bank 1996-2004
• CFO Carnegie Investment Bank 1992-1995
• Styrelseordförande Max Matthiessen AB 2011-
• Styrelseordförande Asia Growth Capital Management AB 2013-
• Styrelseledamot Stiftelsen Ackordscentralen 2016-

Övriga ledamöter

Professor Ernst Brodin
Stockholm

Ernst Brodin, f. 1952
• Professor i farmakologi vid Karolinska Institutet
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 1986-2001

Professsor Charlotta Dabrosin
Linköping

Charlotta Dabrosin f. 1961
• Professor i onkologi vid Linköpings Universitet.
• Överläkare vid Universitetssjukhuset Linköping
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2012-

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Stockholm

Lena Frånstedt Lofalk, f. 1958
• Advokat, delägare i Kanter Advokatbyrå
• Ordförande i Advokatsamfundets Disciplinnämnd 2008 – 2017
• Föreläsare i advokatetik och examinator vid advokatexamen 2002 –

Professor Agneta Holmäng
Göteborg

Agneta Holmäng, f.1959
• Professor i laborativ medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt leg. läkare
• Dekan Sahlgrenska akademin 2018-
• Prefekt vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2006-2017
• Granskare och ordf. för flera beredningsgrupper i nationella och internationella forskningsråd
• Ordförande i SSMF:s granskningsnämnd 2015-

Professor Kerstin Nilsson
Örebro

Kerstin Nilsson, f. 1953
• Professor, obstetrik och gynekologi
• Dekan, Fakultetsnämnden för medicin och hälsa
• Vice ordförande Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier 2018-
• Ordförande, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2017-
• Ordförande Svenska läkaresällskapet, 2014-2016

Professor Mari Norgren
Umeå

Mari Norgren, f. 1956
• Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet
• Lärarrepresentant i universitetsstyrelsen vid Umeå universitet   2010-
• Ledamot respektive ordförande i olika beredningsgrupper vid   Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa 2004-2012
• Ledamot av SSMF:s granskningsnämnd 2001-2007

Professor Thomas Perlmann
Stockholm

Thomas Perlmann, f. 1959
• Professor i Molekylär Utvecklingsbiologi vid Karolinska Institutet, 2001 –
• Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, 2008 –
• Medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, 2006 –
• Medlem i Nobelstiftelsens styrelse, 2016 –

Professor Fredrik Piehl
Stockholm

Fredrik Piehl, f. 1967
• Professor i neurologi vid Karolinska Institutet
• Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset
• Sektionsansvarig för MS kliniken 2008-
• Ordförande i Svenska MS Sällskapet 2013-
• Vetenskaplig sekreterare i SSMF 2010-2017

Professor Britt Skogseid
Uppsala

Britt Skogsied, f. 1958
• Professor i tumörbiologisk endokrinologi vid Uppsala Universitet 2002-
• Överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
• Vicerektor för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci vid Uppsala Universitet 2008-2014
• Ordförande i Cancerfondens prioriterings-kommittee D 2014-
• Ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd 2014-
• Ordförande i Uppsala läkareförening 2015-
• Vice ordförande Svenska läkaresällskapet 2016-

Professor Gunilla Westergren-Thorsson
Lund

Gunilla Westergren-Thorsson, f. 1962
• Professor i medicinsk cellbiologi, Lunds universitet, 2009-
• Dekan Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, 2012-2107
• Director Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM), Lunds Universitet, 2018-
• Director Lund Bioimage Centrum (LBIC) inklusive nationellt ansvar för 7TESLA, Lunds Universitet, 2018-
• Styrelseledamot i ScieLifelab , 2010-
• Styrelseledamot i Forska!Sverige, 2018-
• Ledamot i forskningsrådet för Hjärta lungfonden, 2010-2016
• Ledamot i beredningsråd inom medicin för VR, 2009-2010

Kansli

Kanslichef Ulf Westerberg
Sekreterare Carina Schmidt