Stadgar för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

§ 1

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning har till uppgift att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning samt att mottaga och förvalta medel, som för nämnda ändamål ställs tills dess förfogande.

§ 2

Bestämmelser angående villkoren för erhållande av anslag liksom angående formerna för deras utdelning fastställes av Sällskapets styrelse.

§ 3

Sällskapet består av medlemmar.

§ 4

Till medlem kan Sällskapet, antaga person som önskar främja Sällskapets syften.

§ 5

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Sällskapet eller motverkar dess intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till Sällskapet för behandling vid dess ordinarie sammanträde genom att annmäla detta inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 6

Ledningen och förvaltningen av Sällskapets angelägenheter handhaves av dess styrelse, som årligen skall inför Sällskapet avge berättelse över sin verksamhet.
Sällskapets styrelse består av dess ordförande samt minst 10, högst 15 övriga ledamöter, vilka väljs av Sällskapet vid dess årsmöte. Ordföranden väljs för en period av 4 år och kan omväljas en gång. Övriga ledamöter väljs för en tid av tre år och kan omväljas två gånger. Styrelseledamot skall vara medlem av Sällskapet.

§ 7

Styrelsen utser inom sig skattmästare och vetenskaplig sekreterare, samt inrättar de nämnder som erfordras för verksamheten.

§ 8

Styrelsens ordinarie sammanträde bör hållas under våren, dock senast 15 juni varje år på dag som ordföranden bestämmer. Extra styrelsesammanträde äger rum när ordföranden finner anledning därtill. Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst fjorton dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför vid närvaro av minst fem ledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 9

Sällskapets värdehandlingar skall förvaras på ett betryggande sätt.

§ 10

Förslag till utdelning av Sällskapets medel fastställs av en granskningsnämnd bestående av minst nio personer. Medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala samt Svenska Läkaresällskapet anmodas att inom Sällskapet föreslaget ämnesområde vardera utse en ledamot och en suppleant.

Sällskapets styrelse utser om så erfordras, ytterligare ledamöter och suppleanter. Ordföranden och den vetenskaplige sekreteraren i Sällskapets styrelse är självskrivna ledamöter i granskningsnämnden. Samtliga ledamöter i granskningsnämnden utses för en tid av tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod om tre år.

Sällskapets styrelse utser bland nämndens ledamöter dess ordförande.

§ 11

Ordinarie sammanträde med granskningsnämnden äger rum på kallelse av den vetenskaplige sekreteraren för bedömning av inkomna ansökningar och förslag till fördelning av anslagsmedel.

Kallelse skall utfärdas minst fjorton dagar före sammanträde.

Granskningsnämnden är beslutför vid närvaro av minst fem ledamöter. Vid lika röstetal äger dess ordförande utslagsröst.

§ 12

Sällskapets räkenskaper skall av skattmästaren avslutas för kalenderår och före utgången av mars månad nästföljande år tillställas de av Sällskapet utsedda revisorerna.

§ 13

Styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper skall för varje kalenderår granskas av två revisorer, vilka jämte suppleanter årligen väljs vid Sällskapets årsmöte.

§ 14

Vid sammanträde med Sällskapet äger varje närvarande medlem en röst. Ej må någon å annan överlåta rösträtt. Omröstning sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 15

Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte) hålles i anslutning till styrelsens ordinarie sammanträde. Kallelse sker skriftligen minst fjorton dagar före sammanträdet.

Vid Sällskapets ordinarie sammanträde skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner för protokollet
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser jämte fråga om ansvarsfrihet
 5. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Val av ordförande i Sällskapet enligt § 6, då sådant val förekommer
 7. Val av ledamöter till Sällskapets styrelse enligt § 6, då sådant val förekommer
 8. Val av valberedning
 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter
 11. Ärenden som av styrelsen förelägges Sällskapet
 12. Behandling av förslag från medlem

§ 16

Extra sammanträde med Sällskapet kan utlysas av styrelsen, när den finner skäl därtill.
Extra sammanträde med Sällskapet skall också utlysas av styrelsen, då minst en tiondel av Sällskapets medlemmar skriftligen hos styrelsen gjort framställning härom.
Extra sammanträde med Sällskapet kan även utlysas av revisorerna, om de funnit att styrelsens förvaltning eller räkenskapernas beskaffenhet ger anledning därtill.

§ 17

Av medlem av Sällskapet väckt förslag till ändring av dessa stadgar skall, skriftligen avfattat, senast den 1 mars tillställas Sällskapets styrelse, som har att framlägga förslaget vid Sällskapets ordinarie sammanträde. Av styrelsen väckt förslag till stadgeändring skall av styrelsen skriftligen framläggas vid Sällskapets ordinarie sammanträde. För att beslut om stadgeändring skall anses giltigt, måste minst två tredjedelar av de röstande ha biträtt detsamma. För beslut om stadgeändring som innebär ändring av Sällskapets ändamål krävs beslut vid två på varandra följande Sällskapets ordinarie sammanträden och fullständig enighet av de röstande.

§ 18

För att beslut om upplösning av Sällskapet skall äga giltighet, måste sådant beslut fattas vid två på varandra följande Sällskapets ordinarie sammanträden och beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

Beslutar Sällskapet om upplösning, skall dess tillgångar tillfalla Svenska Läkaresällskapet att såsom en särskild fond användas till att stödja medicinsk forskning och utdelas enligt samma principer som omfattas av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.