Stadgar för Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

§ 1 Ändamål

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (Sällskapet) har till uppgift att ekonomiskt understödja svensk medicinsk forskning samt att mottaga och förvalta medel, som för nämnda ändamål ställs till dess förfogande.

§ 2 Stöd till forskning

Bestämmelser angående villkoren för erhållande av anslag liksom angående formerna för deras utdelning fastställes av Sällskapets styrelse.

§ 3 Medlemmar

Sällskapet består av medlemmar. Till medlem kan Sällskapet antaga person som är eller varit aktiv inom medicinsk forskning, person som på ett påtagligt sätt gynnat Sällskapets intressen genom ekonomiskt stöd eller utfört annan insats till gagn för Sällskapet och person som på annat sätt bedöms kunna främja Sällskapets syften. Endast fysisk person kan beviljas medlemskap. Styrelsen bereder ansökningar om medlemskap varvid Sällskapets årsmöte fattar beslut om inträde.

§ 4 Medlemskapets upphörande

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Sällskapet eller motverkar dess intressen och ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet, varmed medlemskapet upphör. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning åter till Sällskapet för behandling vid dess ordinarie sammanträde (årsmöte) genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickats till medlemmen. Vid utebliven anmälan är rätten att hänskjuta frågan förfallen.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller de personer, alltid minst två i förening, som styrelsen därtill bemyndigar.

§ 7 Sällskapets ordinarie sammanträde

Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte), som är Sällskapets högsta beslutande organ, hålles före utgången av maj månad. Kallelse sker skriftligen eller via epost minst en månad före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla ett förslag till dagordning där de frågor som skall behandlas av årsmötet anges. Material inför årsmötet skall finnas tillgängligt för medlemmar en vecka före årsmötet. I kallelsen skall det framgå var dessa handlingar finna tillgängliga.

En medlem som vill få ett ärende behandlat vid årsmötet skall begära detta skriftligen hos styrelsen senast den 1 mars det år årsmötet skall hållas.

Vid Sällskapets ordinarie sammanträde skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner för protokollet, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas föredragande av revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen jämte fråga om ansvarsfrihet för den tidsperiod revisionen avser
 11. Val av ordförande i Sällskapet enligt § 10, då sådant val förekommer
 12. Val av ledamöter till Sällskapets styrelse enligt § 10, då sådant val förekommer
 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 14. Val av tre ledamöter i Sällskapets valberedning
 15. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter
 16. Ärenden som av styrelsen förelägges Sällskapet
 17. Behandling av förslag från medlem i Sällskapet
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

§ 8 Extra sammanträde

Extra sammanträde med Sällskapet kan utlysas av styrelsen, när den finner skäl därtill. Extra sammanträde med Sällskapet skall också utlysas av styrelsen, då minst en tredjedel av Sällskapets medlemmar skriftligen hos styrelsen gjort framställning härom. Extra sammanträde med Sällskapet kan även utlysas av revisorerna, om de funnit att styrelsens förvaltning eller räkenskapernas beskaffenhet ger anledning därtill. Kallelse skall då ske skriftligen eller via epost minst tre veckor innan det extra sammanträdet.

§ 9 Rösträtt

Vid sammanträde med Sällskapet äger varje närvarande medlem en röst. Ej må någon å annan överlåta rösträtt eller företrädas genom fullmakt. Omröstning sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötets ordförande. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer.

§ 10 Styrelsen och dess sammansättning

Ledningen och förvaltningen av Sällskapets angelägenheter handhaves av dess styrelse, som årligen skall inför Sällskapet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning över verksamheten.
Sällskapets styrelse består av dess ordförande samt minst tio, högst femton övriga ledamöter, vilka väljs av Sällskapet vid dess ordinarie sammanträde (årsmöte). Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Sällskapet. Ordföranden väljs för en period av fyra år och kan omväljas en gång. Övriga ledamöter väljs för en period av tre år och kan omväljas två gånger. Styrelseledamot skall vara medlem av Sällskapet. Styrelsen utser inom sig skattmästare och vetenskaplig sekreterare.

§ 11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden minst två gånger årligen, varav ett sammanträde skall hållas under våren minst en månad före Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte). Extra styrelsesammanträde äger rum när ordföranden finner anledning därtill. Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst fjorton dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet valda ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde eller motsvarande.

§ 12 Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter varav en utses till ordförande. Mandatperioden är ett år. Valberedningen skall senast två veckor före vårens styrelsemöte meddela eventuella förslag till förändringar i styrelsens sammansättning till styrelsen som underlag inför kommande årsmöte.

§ 13 Revision

Sällskapets räkenskaper skall avslutas för kalenderår och före utgången av mars månad nästföljande år tillhandahållas de av Sällskapet utsedda revisorerna. Styrelsens förvaltning och Sällskapets räkenskaper skall för varje kalenderår granskas av två revisorer, varav en och dennes suppleant skall vara auktoriserade. Revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen vid Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte).

§ 14 Nämnder

Sällskapets styrelse inrättar de nämnder som erfordras för verksamheten, varav en skall vara granskningsnämnden, som efter granskning av inkomna ansökningar lämnar förslag till styrelsen om utdelning av Sällskapets medel. Granskningsnämnden skall bestå av minst nio ordinarie ledamöter med minst nio suppleanter. Medicinska fakulteterna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro samt Svenska Läkaresällskapet skall anmodas att, inom av Sällskapet föreslaget ämnesområde, vardera utse en ledamot och en suppleant. Sällskapets styrelse utser om så erfordras, ytterligare ledamöter och suppleanter. Vetenskaplige sekreteraren är självskriven ledamot i Granskningsnämnden. Samtliga ledamöter i Granskningsnämnden utses för en tid av tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod om tre år.
Sällskapets styrelse reglerar nämndernas arbete genom att upprätta en skriftlig instruktion (arbetsordning) samt utser bland nämndens ledamöter dess ordförande.

§ 15 Stadgeändring

För att beslut om stadgeändring skall anses giltigt, måste minst två tredjedelar av de röstande ha biträtt detsamma. Av medlem av Sällskapet väckt förslag till ändring av dessa stadgar skall, skriftligen avfattat, senast den 1 mars tillställas Sällskapets styrelse, som har att framlägga förslaget vid Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte). Av styrelsen väckt förslag till stadgeändring skall av styrelsen skriftligen framläggas vid Sällskapets ordinarie sammanträde (årsmöte).
För beslut om stadgeändring som innebär ändring av Sällskapets ändamål, §1, krävs beslut vid två på varandra följande ordinarie sammanträden (årsmöten) och en enighet om minst 9/10-delar av de vid årsmötena röstande.

§ 16 Upplösning av Sällskapet

För att beslut om upplösning av Sällskapet skall äga giltighet, måste sådant beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie sammanträden (årsmöten) och en enighet om minst 9/10-delar av de vid årsmötena röstande.

Beslutar Sällskapet om upplösning, skall dess tillgångar tillfalla Svenska Läkaresällskapet att såsom en särskild fond användas till att stödja medicinsk forskning och utdelas enligt samma principer som omfattas av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.