Ska Marias forskning räta ut frågetecknen kring cancercellen?

Varför uppträder normala celler socialt medan tumörceller växer okontrollerat? Det är angeläget att snabbt få svar på frågan. Idag vet man att uppkomsten av tumörer och fel i cellens tillväxt har ett nära samband.

En cells livscykel kan delas upp i olika faser. Dels finns en delningsfas där en cell blir två nya dotterceller, dels en fas där arvsmassan, DNA, fördubblas för att sedan kunna fördelas på två nya dotterceller. Mellan faserna finns "gap-faser", G1 och G2. Under den första gap-fasen G1 efter delldelningen, tar cellen ett beslut om den ska gå vidare i cin cellcykel eller stanna i en vilofas. Den har också möjlighet att stanna G1 för att bli en mer specialiserad cell, ex en muskelcell som inte har förmåga att dela sig.

Cellcykeln kontrolleras noga så att dottercellerna inte får några förändringar i arvsmassan. Det skulle kunna få ödesdigra konsekvenser, t ex utvecklandet av en cancercell. För att endast friska celler ska gå vidare finns speciella proteiner, s k "vakter". Skadade celler bromsas av proteinerna eller leds till progammerad celldöd. Vid cancer kan proteinerna ha skadats eller försvunnit helt.

Det finns också proteiner som i stället driver cellcykeln framåt på olika sätt. Dessa kallas "onkogener". I en tumörcell kan det ha skapats många fler kopior än bara en. Detta ger cellen en okontrollerad tillväxt, vilket är karakteristiskt för en cancercell.

Maria och hennes kolleger studerar en speciell grupp proteiner, D-cykliner. Dessa fungerar som en länk mellan yttre tillväxtfaktorer och inre signaler, som driver cellcykeln framåt. Med hjälp av olika metoder försöker man utröna D-cyklinernas roll vid den övergång mellan beroende och oberoende av yttre faktorer, som finns i G1.

En bättre förståelse av de reglerande mekanismerna är en förutsättning för förståelsen av hur en cancercell uppkommer. Maria och hennes kollegers forskning är ett värdefullt bidrag till denna förståelse. Forskningen kan leda till mer specifik diagnos och behandling.

MARIA STARBORG,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET, STOCKHOLM.

Dela/spara Dela eller tipsa