Ny hjälp i sikte för Parkinson-patienter

Parkinsons sjukdom behandlas traditionellt med L-DOPA. Tyvärr blir medicineringen med tiden ofta ineffektiv. Idag är transplantation av embryonal vävnad en möjlig terapi, som kan ge betydande motoriska förbättringar hos patienten. Dessvärre dör fler än 90% av de transplanterade cellerna under processen. Gabriele och hennes forskargrupp söker karakterisera denna celldöd, skydda nervcellerna och utveckla alternativ till humana celler. Ökad överlevnad hos de transplanterade cellerna skulle underlätta och utvidga användandet av metoden, till gagn för otaliga Parkinson-patienter.

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna. Den drabbar ca 1% av Europas befolkning. Sjukdomen yttrar sig som rörelsefattigdom, muskelstyvhet och tremor, d v s skakningar och darrningar. Som en följd av sjukdomen dör de nervceller i mellanhjärnan, som innehåller signalsubstansen dopamin. Celldöden ger upphov till en fortlöpande nedbrytning av det nigrostriatala systemet. Detta system består av dopaminerga celler i mellanhjärnan som har förbindelse med cellerna i striatum, hjärnans motoriska centrum, där de utsöndrar dopamin. En följd av celldöden blir alltså förlust av dopaminfunktion i hjärnans motoriska centrum.

VARFÖR DÖR NERVCELLERNA?

Man vet ännu inte varför nervcellerna dör i Parkinsons sjukdom. Nyligen har man hittat olika sjukdomsgener i familjer som lider av Parkinsons sjukdom. Emellertid har man inte hittat dessa gener i majoriteten av Parkinson-patienter, vilket betyder att det måste finnas andra orsaker till sjukdomen. 

En grafisk illustration av de komplexa kemiska reaktioner i en cell som kan ske i samband med en stressignal och orsaka förlust av celler. Olika kaspaser aktiveras i processen och nyckelproteiner som cellen behöver förstörs. En kaspashämmare kan bryta reaktionskedjan och därmed förhindra cellförlusten.

KOMBINATION AV ORSAKER

En annan studie undersöker betydelsen av miljön för sjukdomsuppkomsten - pesticider och andra miljöfarliga substanser kan också orsaka nervcellsdöd i hjärnan. Idag tror man att det är en kombination av flera orsaker som leder till de symtom som vi ser hos Parkinson-patienter.

NÖDVÄNDIGT MED EFFEKTIVARE TERAPI

Parkinsons sjukdom behandlas först och främst symtomatiskt genom levodopa (L-DOPA), som är ett förstadium till dopamin. Medicineringen är effektiv framför allt mot rörelsefattigdom och styvhet. Tyvärr kan kronisk medicinering med L-DOPA med tiden bli ineffektiv och svårstyrd. Det är därför nödvändigt att skapa nya alternativ till denna behandling.

TRANSPLANTATION AV EMBRYONAL VÄVNAD

Under de senaste två decennierna har transplantation av embryonal vävnad från mellanhjärnan utvecklats till en möjlig terapi för Parkinsons sjukdom. De försök som gjorts på patienter visar att humana embryonala nervceller med dopamin överlever och återställer dopaminproduktionen i den Parkinsonsjuka hjärnan. Inte oväntat har det visat sig att ju bättre transplantatet återställer dopaminsignaleringen, desto större blir den motoriska förbättringen hos patienten. Dessvärre dör över 90% av de transplanterade, dopaminerga nervcellerna efter transplantationen. För att underlätta och utöka användandet av metoden är det därför angeläget att öka cellöverlevnaden i transplantaten.

FORSKNINGENS MÅLSÄTTNING

När Gabriele talar om den forskning som hon och hennes forskargrupp för närvarande är engagerade i, vill hon gärna dela upp målsättningen i tre delmål: 1) karakterisera celldöden under transplantationen 2) finna och utvärdera metoder för att skydda de embryonala, dopaminerga nervcellerna och 3) utveckla nya alternativ till humana celler. "Under de senaste åren har vi hittat olika farmakologiska substanser som motverkar celldöden resp ökar cellöveröverlevnad och fiberutväxt. Nu gäller det att utvärdera och prioritera för att komma fram till de bästa metoderna och försöka utveckla dem för kliniska försök".

Bilden visar att överlevnaden av transplanterade dopaminerga neuroner förbättras markant efter behandling med en så kallad kaspashämmare. Kaspashämmaren bryter den komplexa kemiska reaktionskedjan som orsakar cellförlust.

ÖKA NERVCELLERNAS ÖVERLEVNAD TILL MINST 50%!

"För att göra det möjligt att använda vävnad från enstaka embryon för transplantation i en patient, strävar vi efter att öka cellöverlevnaden 5-10 gånger till mer än 50% av samtliga transplanterade celler. Detta kräver eventuellt att förstadier till dopaminneuron, s k prekursorer, odlas upp till ett större antal i cellkulturer före transplantation. Lovande resultat har nyligen rapporterats, men tekniken har ännu inte applicerats på humana celler. Vi har därför börjat sätta upp den här tekniken i vårt laboratorium. Eftersom vi lärt oss mycket om celldöden i vanliga embryonala celler under transplantationsprocessen, vill vi nu försöka att odla fram prekursorceller tillsammans med celldödshämmare".

NYA VÄGAR, NYA MÖJLIGHETER

"Transplantation öppnar nya möjligheter att skydda och återskapa celler vid Parkinsons och eventuellt även andra neurodegenerativa sjukdomar. Men för att kunna utveckla tekniken till en mer användbar terapi för Parkinson-patienter, måste vi skapa nya, effektivare vägar. Mycket återstår ännu - men vi är på god väg" säger Gabriele.

GABRIELE KAMINSKI,
SSMF-STIPENDIAT, WALLENBERG NEUROCENTRUM, LUND

Dela/spara Dela eller tipsa