Varför blir så många människor allergiska?

VEM BLIR ALLERGISK?

Vad är det som gör att vissa av oss blir allergiska när vi kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen från t ex pollen, kvalster eller pälsdjur?

Vi vet fortfarande inte exakt vad som styr utvecklingen av en allergi. Men vi vet att vissa lösliga proteiner, s k cytokiner, spelar en central roll. En typ av cytokin, IL-4, har visat sig ge upphov till den form av immunsvar som har samband med allergi. Det är oklart vilken celltyp som står för den initiala produktionen av IL-4, men utifrån de senaste årens forskning framstår nu basofiler och mastceller som de två mest intressanta kandidaterna. Forskningen tyder på att dessa inte bara orsakar de allergiska symptomen utan även kan vara inblandade i allergisk sensibilisering, d v s det allra första steget vid utvecklingen av en allergi. Saras forskargrupp har nyligen visat att basofiler producerar extremt stora mängder IL-4.

VILKA SUBSTANSER DÖLJS I BASOFILEN?

Vid en allergisk reaktion frisätts en mängd olika substanser från både basofiler och mastceller. Mastcellens innehåll av olika allergiframkallande substanser är relativt väl undersökt. Men vilka substanser finns lagrade i basofilen? Där vet man idag ytterst lite. Vår forskargrupp har dock lyckats identifiera det första kända basofilspecifika proteinet hos möss.

NYA MÖJLIGHETER TILL BÄTTRE BEHANDLING

Målet är nu att identifiera specifika proteiner även från humana basofiler. Dessa proteiner skulle sedan kunna användas för att utveckla nya metoder där man mäter hur aktiva basofilerna är under en allergisk reaktion. Detta skulle ge oss mer viktig information som är av betydelse för behandlingen av atopisk allergi.

SARA WERNERSSON,
SSMF-STIPENDIAT, UPPSALA UNIVERSITET

Dela/spara Dela eller tipsa