Kommer Sophies forskning hitta botemedel mot schizofreni?

Schizofreni är en av de mest fruktade psykiatriska sjukdomarna. Den drabbar ca 1% av alla människor, oavsett kön, nationalitet eller kultur. Symtomen kan variera kraftigt, bland annat påverkas förmågan att tänka logiskt och kreativt och att använda sin fantasi. Patienten får svårt att skilja mellan verkliga händelser och fiktiva upplevelser.

Orsaken till schizofreni, som vanligtvis debuterar i 20-30 årsåldern är relativt okänd. Man vet att det finns en viss ärftlighet. Troligtvis är vissa delar av hjärnans dopaminsystem överaktiva. Dopamin är en signalsubstans och medverkar i kommunikationen mellan hjärnans celler. Alla antipsykotiska läkemedel som idag finns mot schizofreni förmår att blockera hjärnans dopaminreceptorer. Trots medicineringen är den vanligaste dödsorsaken bland patientgruppen självmord; 10-15% tar livet av sig.

FINNS SVARET I HJÄRNAN?

Den forskning som Sophie Erhardt bedriver visar att schizofrena har en förhöjd halt av ämnet kynurensyra, som finns naturligt i människans hjärna. Flera prekliniska studier har visat att om hjärnans egen kynurensyrahalt ökar, höjs också aktiviteten hos dopamincellerna.
Det intressanta med kynurensyra är att det som enda ämne i den mänskliga hjärnan förmår att blockera hjärnans glutamatreceptorer, precis som drogen PCP eller anestesimedlet ketamin.
Dessa droger/läkemedel framkallar symtom hos friska människor som liknar dem vid schizofreni.
Ges dessa droger till schizofrena så förvärras de symtom som patienten redan uppvisar.

- Vår forskning om kopplingen mellan kynurensyra och schizofreni intensifieras nu med beteendestudier, förklarar Sophie. Vi använder beteendemodeller prepulsinhibition (PPI), som genom att mäta känslgheten för en plötslig ljudsignal hjälper oss att undersöka faktorer som bidrar till schizofreni. Det vore oerhört fascinerande om en liten förändring av det kroppsegna ämnet kunde ge utslag i denna schizofrenimodell. Om så är fallet kommer mina studier att stärka hypotesen att kynurensyra kan kopplas till mekanismerna bakom schizofreni.

BOT ISTÄLLET FÖR LINDRING

Läkemedel som sänker halterna av hjärnans kynurensyra kan utgöra framtidens behandling av schizofreni. Det ger möjligheter för patienter att bli botade från sin fruktade sjukdom istället för att som idag bara få symtomlindring.
- Förhoppningsvis ska mina studier ge ett incitament till att pröva sådana läkemedel på patienter med schizofreni, säger Sophie.

SOPHIE ERHARDT,
SSMF-STIPENDIAT, KAROLINSKA INSTITUTET

Dela/spara Dela eller tipsa