Tryggt givande ger resultat

Svensk insamlingskontroll och systemet med granskade 90-konton firar 80 år. Att som SSMF ha ett 90-konto innebär krav på att redovisa att de insamlade pengarna används till det de är avsedda för. Den tryggheten är viktig för givarviljan, menar forskaren Arvid Erlandsson.

De senaste åren har Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ödmjukt tagit emot gåvor från privatpersoner för mångmiljonbelopp. Testamenten står för den största delen sett till värdet. Sedan SSMF bildades 1919 har givandet till sällskapet ökat i takt med tiden, vilket har gjort att SSMF kunnat finansiera alltmer forskning av hög kvalitet. År 2023 beviljade SSMF ett 30-tal forskare finansiering för ett totalbelopp på cirka 150 miljoner kronor. En avgörande förutsättning för att ge är att man känner att man kan lita på att ens gåva gör nytta.

– Vi är alltid känsliga för att bli lurade. Men vi är extra känsliga i situationer som involverar givande, säger Arvid Erlandsson, docent vid Linköpings universitet där hans forskningsområde rör hjälpandets psykologi.

På den punkten har man i Sverige stor nytta av systemet med 90-konton, som infördes år 1943 och alltså 80-årsjubilerar i år. 90-konton är underställda fristående granskning genom den ideella föreningen Svensk insamlingskontroll. Kraven på transparenta insamlingar har gjort systemet till en kvalitetsstämpel för ideella organisationer.

Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk insamlingskontroll samt Arvid Erlandsson, docent vid Linköpings universitet

– När man som givare ger till en organisation med 90-konto kan man känna sig trygg med att det sker en oberoende kontroll och granskning av att organisationens insamlade medel går till ändamålet. På vår sajt kan man få aktuell information om hur mycket som går till ändamålet, och hur mycket som går till administration, säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk insamlingskontroll.

Minst 75 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålskostnader, max 25 procent får användas till administrations- och insamlingskostnader. SSMF uppnår de kraven med goda marginaler. 

– Det är bra, säger Lena Hörnblad.

För att en ideell organisation ska kvalificera sig för ett 90-konto krävs bland annat att man upprättar en årsredovisning enligt högre krav än vad som normalt gäller för ideella föreningar. Man måste anlita en auktoriserad revisor och dessutom rapportera separat till Svensk insamlingskontroll hur man har främjat sitt angivna ändamål och vilka resultat man har uppnått.

– Tack vare att vi får in den ekonomiska rapporteringen kan vi tala om för allmänheten att det är en seriös organisation som följer våra föreskrifter. Då är det en organisation man tryggt kan skänka till, säger Lena Hörnblad.

Närmare 450 organisationer är i dag beviljade 90-konto. För att på ett koordinerat och enklare sätt fånga upp insamlingsorganisationers synpunkter och bidra till att föreskrifterna för 90-konto stärker kvalitetssäkringen av ideella organisationer har styrelsen för Svensk insamlingskontroll beslutat att inrätta en samrådskommitté. Detta har skett i samarbete med Giva Sverige, en branschorganisation för organisationer och föreningar som arbetar med insamling. 

Anna-Karin Andersson, marknads- och kommunikationsansvarig på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, har utsetts till en av ledamöterna i Svensk insamlingskontrolls och Giva Sveriges samrådskommitté. 

– Från styrelsens sida ser vi fram emot att nu ha ett forum som kan bidra till en bredare kunskap och en djupare förståelse för olika ideella organisationers förutsättningar, ledning och styrning, säger Sven Johannisson, ordförande för Svensk insamlingskontroll.

FAKTA — Så granskas organisationer med 90-konto

  • Kontroll som säkerställer att minst 75 procent av organisationens totala intäkter används till ändamålet.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse granskas årligen.
  • Krav på god intern kontroll, som exempelvis betalningsrutiner, jävspolicy och riskanalys.
  • Kontroll av organisationens styrelseledamöter.
  • Ha uppsikt över organisationens hemsida och annan marknadsföring.
  • Alla eventuella klagomål från allmänheten utreds av Svensk insamlingskontroll.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se