Vår integritetspolicy

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, med organisationsnummer 815200–8317, är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Här förklarar vi hur personuppgifter behandlas hos SSMF.

Vår  integritetspolicy är utarbetad enligt de krav som dataskyddsförordningen, GDPR, ställer på SSMF som personuppgiftsansvarig. 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt uppdrag som innebär att ekonomiskt stödja svensk medicinsk forskning och ta emot och förvalta medel för det ändamålet. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är givare, forskare, medlem, anställd, intressent, samarbetspartner eller liknande. 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge god service som att hantera dina förfrågningar, justera eventuella felaktiga uppgifter och informera dig om saker som berör SSMF. 

Vi behöver även dina uppgifter för att kunna administrera exempelvis dina gåvor eller ditt forskaruppdrag och för att kunna följa avtal och regler för exempelvis autogiro eller av bokförings- och skattemässiga skäl.

Situationer då vi samlar in dina uppgifter 

SSMF kan inhämta personuppgifter då du är i kontakt med oss via telefon, post eller e-post. Det kan även ske då du interagerar med oss på sociala medier. Du kan också ha gett en gåva eller varit i kontakt med oss för att få rådgivning. Vi spar även uppgifter från dig som söker forskningsanslag via vårt ansökningssystem. 

Vi samlar även in uppgifter om dig när du besöker vår hemsida eller våra sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och spårbarhetsidentifikation som cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes. 

Personuppgifter vi behandlar

Vilka uppgifter vi samlar in varierar beroende på vilken typ av kontakt du har med SSMF. 

Det kan vara kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Det kan även vara personnummer när det behövs för att kunna fastställa identitet eller för att samordna uppgifter mellan system. 

Vi kan även behöva spara bankkontonummer och andra betalningsuppgifter. 

Så skyddar SSMF dina personuppgifter

SSMF ansvarar för att personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är anpassad i förhållande till riskerna med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan vara att endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och att uppgifterna lagras i särskilt skyddade utrymmen. 

Så länge sparar SSMF personuppgifterna

SSMF sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller så länge som krävs i lag. Aktuella lagar och föreskrifter styr hur länge vissa typer av personuppgifter ska bevaras och gallras. Vissa uppgifter kan komma att sparas för all framtid i arkiv.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig och har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information som berör dig. 

Du har även rätt att invända mot vår behandling av informationen vi har om dig och kan begära begränsningar av den eller kräva att uppgifterna ska raderas helt.  

Du kan även när som helst tacka nej till att få information från oss, exempelvis avböja från att få vår tidning, nyhetsbrev eller annan typ av kommunikation. 

Om du anser att SSMF:s behandling av dina uppgifter strider mot GDPR kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen med klagomål. 

Kontakta oss om du har frågor    

Du är alltid välkommen att höra av dig till SSMF:s kansli om du har frågor eller funderingar kring vilka uppgifter vi sparar eller vill göra några ändringar som rör din information. 

Kontakta oss på tel: 08-33 50 61 eller e-post: info@ssmf.se