Vår integritetspolicy

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, med organisationsnummer 815200–8317, är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. Här förklarar vi hur personuppgifter behandlas hos SSMF.

Vår integritetspolicy är utarbetad enligt de krav som dataskyddsförordningen, GDPR, ställer på SSMF som personuppgiftsansvarig.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vårt uppdrag som innebär att ekonomiskt stödja svensk medicinsk forskning och ta emot och förvalta medel för det ändamålet. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är givare, forskare, medlem, anställd, intressent, samarbetspartner eller liknande. 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge god service som att hantera dina förfrågningar, justera eventuella felaktiga uppgifter, informera dig om saker som berör SSMF och i övrigt vårt berättigade intresse att kunna bedriva effektiv insamlingsverksamhet. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna administrera exempelvis dina gåvor eller ditt forskaruppdrag och för att kunna följa avtal och regler för exempelvis autogiro eller av bokförings- och skattemässiga skäl.

Så skyddar SSMF dina personuppgifter

SSMF ansvarar för att personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är anpassad i förhållande till riskerna med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan vara att endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och att uppgifterna lagras i särskilt skyddade utrymmen. SSMF kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare.

För vissa ändamål hanteras personuppgifter, på uppdrag av SSMF, av andra aktörer, så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa specificeras längre ned.

Så länge sparar SSMF personuppgifterna

SSMF sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller så länge som krävs i lag. Aktuella lagar och föreskrifter styr hur länge vissa typer av personuppgifter ska bevaras och gallras. 

Situationer då vi samlar in dina uppgifter 

SSMF kan inhämta personuppgifter då du är i kontakt med oss via telefon, post eller e-post. Du kan också ha gett en gåva eller varit i kontakt med oss för att få rådgivning. Vi spar även uppgifter från dig som söker forskningsanslag via vårt ansökningssystem. Vi samlar även in uppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller besöker våra sidor i sociala medier eller interagerar med oss där.

Personuppgifter vi samlar in och behandlar

Vilka uppgifter vi behandlar varierar beroende på vilken typ av kontakt du har med SSMF. 

Det kan vara kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även din profil i sociala medier. Det kan även vara personnummer när det behövs för att kunna fastställa identitet eller för att samordna uppgifter mellan system. Vi kan även behöva spara bankkontonummer och andra betalningsuppgifter. Se mer utförligt i listan nedan.

När och hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter när:

 • du gjort en gåva eller beställning och vi skickar ut inbetalningskort, skriver minnesblad eller registrerar autogiromedgivanden, samt när vi hjälper dig per e-post, post och telefon med att registrera gåvor. Dina kontaktuppgifter kan komma att läggas in i vårt givarregister.
 • vi kontaktar dig per telefon för bl.a. tacksamtal, enkäter, information om gåvor och vår verksamhet. För detta ändamål kan externa tjänsteleverantörer anlitas.
 • du önskar testamentera till oss. Då registrerar vi uppgifter om detta. Om du vill kan vi också förvara ditt testamente. 
 • du ansöker om forskningsanslag via vårt ansökningssystem. De uppgifter du lämnar sparas för att kunna hantera din ansökan. Om du beviljats forskningsanslag sparas de också i vår databas över beviljade forskningsanslag. De personuppgifter som lämnas i inkomna ansökningar sparas i upp till 14 år för statistiska ändamål eftersom det ger värdefull information om intresset för SSMF:s finansieringsformer, hur fördelningen bland sökande ser ut tex könsfördelning, geografisk ort och forskningsfält. Det ger även verktyg för att kunna utvärdera vår granskningsprocess. Uppgifter om de som beviljas anslag från SSMF kan sparas för gott för att de utgör en del av SSMF:s anrika historia. Forskare som beviljats anslag presenteras med sin projektbeskrivning på SSMF:s webb och sparas i interna register för att kunna bidra till kunskap om hur SSMF gör nytta i en framtid.
 • vi gör utskick av t.ex. insamlingsbrev och tackbrev med vanlig post. Vissa av dessa utskick kan göras av externa leverantörer. 
 • vi underhåller vårt register så att person- och kontaktinformationen om dig stämmer och är aktuell. För att säkerställa att vi har aktuell och korrekt kontaktinformation till dig uppdateras och kompletteras dina person- och kontaktuppgifter med hjälp av ett upplysningsföretag. Våra berättigade intressen för detta ändamål är att kunna identifiera dig i syfte att tillhandahålla transparens för dig med säker och enkel tillgång till din information.
 • du besöker vår hemsida eller våra profiler i sociala medier samt när du interagerar med oss där. De uppgifter vi samlar in då är trafikdata, platsdata och spårbarhetsidentifikation såsom cookies (efter ditt godkännande), IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes. Detta görs i syfte att optimera vår digitala marknadsföring. 
 • du har kontaktat oss via sociala medier. Då sparas din profil samt dina meddelanden, såvida du inte ber oss att ta bort inlägget eller meddelandet.
 • vi sammanställer och analyserar statistik för att förbättra vår verksamhet och vår kommunikation. Detta gäller alla typer av uppgifter, t.ex. webbsidobesök, annonsinteraktion, öppningar av nyhetsbrev och länkklick i nyhetsbrevsutskick. Dessa uppgifter anonymiseras och analyseras på aggregerad nivå i tredjeparts webbanalystjänster (Google Analytics 4 och Active Campaign).
 • vi skickar ut nyhetsbrev via e-post. Dessa utskick görs genom ett tredjepartsverktyg (Active Campaign) och administreras av LikeHouse kommunikation och media AB (personuppgiftsbiträde).
 • publicerar bilder på dig, efter du lämnat ditt skriftliga samtycke till det.
 • vi gör vår bokföring och använder information om gåvor som underlag. Detta är en rättslig förpliktelse för oss.
 • vi ger dig tillgång till din information. Detta inkluderar att du kan begära rättning av din information.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig och har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information som berör dig. Du har även rätt att invända mot vår behandling av informationen vi har om dig och kan begära begränsningar av den eller kräva att uppgifterna ska raderas helt.  Du kan även när som helst tacka nej till att få information från oss, exempelvis avböja från att få vår tidning, nyhetsbrev eller annan typ av kommunikation. 

Om du anser att SSMF:s behandling av dina uppgifter strider mot GDPR kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. 

Kontakta oss om du har frågor    

Du är alltid välkommen att höra av dig till SSMF:s kansli om du har frågor eller funderingar kring vilka uppgifter vi sparar eller vill göra några ändringar som rör din information. 

Kontakta oss på tel: 08-33 50 61 eller e-post: info@ssmf.se