Aishe Sarshad, vid Göteborgs universitet, fick anslag från SSMF 2019 och för att forska om ett protein i cellkärnan och dess betydelse för framtida cancerterapier.

Om anslaget

SSMF Starting Grant är syftar till att ge yngre, lovande medicinska forskare möjlighet att etablera sig och bli självständiga forskare. Stödet riktar sig till dem med postdoktoral meritering och omfattar lönemedel och tillhörande driftsanslag.

SSMF Starting Grant söks av en enskild forskare för etablering vid ett svenskt lärosäte och endast svenska universitet och högskolor kan anges som anslagsförvaltare i ansökan. Innan utlysningen öppnar tänk på att diskutera villkor med din tänkta anslagsförvaltare för att försäkra dig om att du har ett långsiktigt stöd för din forskning.

Forskningen kan bedrivas på heltid. Forskningen kan även bedrivas på halvtid i kombination med klinisk tjänstgöring på halvtid, exempelvis för forskande läkare. 

Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. SSMF stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning.   

Anslagsperioden är fyra år och dispositionstiden för bidraget är fem år. Tjänsten påbörjas tidigast 1 januari och senast 1 juli året efter ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökan till SSMF Starting Grant är öppen 15 mars – 15 april. Ansökningssystemet stänger 15 april klockan 23.59 och det är inte möjligt att registrera en ny ansökan, skicka in eller göra ändringar i en befintlig ansökan efter det. Observera att ansökans båda delar ska vara inskickade innan ansökningsperioden stänger.

Information om ansökan och länk till ansökningssystemet finns längre ned på denna sida. 

Behörighetskrav

För forskare som avser att bedriva forskning på heltid är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 7 år före ansökningstidens utgång behöriga att söka.

För forskare med klinisk tjänstgöring,  och som avser kombinera sin forskning på halvtid med sitt kliniska arbete på halvtid, är de som avlagt doktorsexamen minst 2 år och högst 10 år före ansökningstidens utgång behöriga att söka.

Tiden räknas från disputationsdatum till sista ansökningsdatum för anslaget.

Tidsperioden kan förlängas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

Den som vid forskningsbidragsavtalets undertecknande innehar lärartjänst (lektor, professor) är inte behörig till SSMF Starting Grant. SSMF tillåter samtidigt innehav av maximalt två nationella starting grants inklusive SSMF Starting Grant. Anslagen ska utgöra finansiellt stöd tidigt i forskarkarriären och är avsedda att främja utveckling mot vetenskaplig självständighet. Tillsammans ger anslagen möjlighet att täcka både löne- och driftskostnader. Exempel på andra etableringsbidrag som kan kombineras med SSMF Starting Grant är VR Etableringsanslag, Wallenberg Academy Fellows, SciLifeLab fellows och Ragnar Söderberg Fellows in Medicine, samt fakultetsinterna Starting Grants.

Anslagets storlek och villkor

Anslaget omfattar lönemedel för anställning som forskare eller motsvarande. För heltidsanställning är beloppet 800 000 kronor per år. För halvtid gäller att lönekostnader motsvarande 50 procent av aktuell klinisk tjänst täcks, dock till max 800 000 kronor per år och att detta kombineras med klinisk tjänstgöring på halvtid. Anslagsmottagarna får utöver lönemedel 900 000 kronor per år i driftskostnadsanslag.

Av anslagsbeloppet får max 20 procent användas för ersättning av projektnära indirekta kostnader (OH). Anslaget utgör ett ramanslag och om mottagaren under kontraktsperioden erhåller andra medel för anställning vid sitt lärosäte, kan den del av SSMF:s anslag som är avsedd för egen lön användas för annat ändamål inom forskningsprojektet. Detta gäller dock tidigast ett år efter anslagsperiodens början och SSMF ska informeras om ändringen.

Beviljat anslag rekvireras halvårsvis i förskott av förvaltande institution. Vetenskapliga och ekonomiska redovisningar ska vara godkända för att medel ska betalas ut.

Byte av anslagsförvaltare, inklusive överföring av förvaltning från universitet till klinik, ska godkännas av SSMF.

Bedömningsprocess

Ansökningar till SSMF Starting Grant bedöms i två steg. I det första steget granskas en kort ansökan (Letter of Intent A) av en större grupp experter inom medicinsk forskning. Varje ansökan bedöms av tre granskare som betygsätter ansökan i olika kategorier. I det andra steget bedöms de högst rankade ansökningarna från steg ett. I detta steg bedöms den fullständiga ansökan (Full application B) av fyra granskare från SSMF:s granskningsnämnd. Vid bedömningen av ansökningar beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektets genomförbarhet. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

Utöver expertgranskning av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till en personlig intervju med SSMF:s granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. För varje anslagsform kallas sex till åtta sökande för en egen presentation och efterföljande diskussion. Deltagandet i intervjun är obligatorisk och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.

Sökande som gått vidare till intervju kallas i slutet av augusti och intervjuer genomförs i Stockholm den 27 september 2024. Beslut meddelas via e-post.

Så gör du din ansökan

För att göra en ansökan behöver du ha ett konto i ansökningssystemet SBS Manager. Om du har svenskt personnummer och BankID ska du använda det för att registrera din profil och för att logga in och hantera dina ärenden i systemet. Om du saknar svenskt personnummer och BankID ska du använda förenklad inloggning och registrera din profil med användarnamn och lösenord.

Ansökan görs elektroniskt och består av två delar. Både A- och B-blanketten hämtas och påbörjas av sökande genom att klicka på ”Påbörja en ny ansökan” på Min Sida i SBS Manager.

Den första delen, Letter of Intent A, ska färdigställas och skickas in innan sökande påbörjar den andra delen, Full application B. Letter of Intent A signeras endast av den sökande.

Full application B ska signeras av både prefekt och sökande. Observera att ansökan först måste signeras av prefekt för att sökande i sin tur ska kunna signera och skicka in den. Ändringar som görs i ansökan efter att den signerats av prefekt eller sökande innebär att signeringen bryts och måste göras om. Signering görs med BankID.

Om du redan har skickat in A- och/eller B-delen av ansökan och vill göra ändringar kan du mejla apply@ssmf.se och be att blanketten öppnas för redigering. Notera att detta måste göras före ansökningsperiodens slut och att den ändrade blanketten behöver signeras och skickas in på nytt!

Observera att ansökans båda delar ska vara inskickade innan ansökningsperioden stänger.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Utöver de uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketterna ska följande bilagor bifogas i pdf-format:

  • Projektplan – Letter of Intent A. Den ska omfatta högst 2 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Rubriker i följande ordning ska ingå: Title, Scientific scope (aim, hypothesis), State of the art, Work plan (methods and infrastructure), Significance (long term perspective), References (only the most important – minimum font 9)
  • Sökandes publikationslista. Den ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Lista publikationerna i omvänd kronologisk ordning under 1) De 10 viktigaste publikationerna 2) Relevanta publikationer från de senaste 8 åren.
  • Projektplan – Full application B. Den ska omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Rubriker i följande ordning ska ingå: Purpose and aims, Current state-of-the-art research, Significance and scientific novelty, Preliminary and previous results, Project description including theory and methodology, timetable and execution, brief description of the research environment and infrastructure, References (minimum font 9).
  • Disputationsprotokoll, examensbevis eller diplom.
  • För halvtidsansökningar ska intyg från arbetsgivaren utfärdas av verksamhetschef eller motsvarande. Där ska intygas att sökande kommer att vara kliniskt verksam på 50 % under bidragsperioden. Där ska också sökandes aktuella lön som anges i ansökan styrkas.

Var noga med att kontrollera att rätt bilagor bifogas i respektive ansökningsblanketter!

Ofullständiga eller felaktiga ansökningar beaktas ej.

Observera att endast en ansökan per utlysningstillfälle får skickas in. Om du är behörig till både Starting och Consolidator grants ska du välja en av dem.

Rapportering och redovisning av anslaget

Anslagsmottagaren ska inför bidragsperiodens halvtid lämna in en obligatorisk rapport. Redovisningen ska fokusera på de vetenskapliga framsteg som bidraget har möjliggjort, hur forskarens verksamhet har utvecklats samt förväntade resultat under återstoden av bidragsperioden. Rapporten ska godkännas av bedömare utsedda av SSMF för att utbetalning av medel för den återstående bidragsperioden ska beviljas.

Ekonomisk redovisning av bidraget ska inkomma årligen. Blankett för redovisning finns att hämta längst ner på sidan.

Vetenskaplig och ekonomisk slutredovisning skickas in efter avslutad dispositionstid.

Ekonomisk redovisning och vetenskaplig rapportering görs i SBS Manager där datum för rapporteringstillfällen finns angivna.

Kontakta SSMF:s kansli för rapportering av anslag beviljade före 2020.