Petter Brodin erhöll SSMF:s Consolidator Grant 2022. Han vill ta reda på vad som formar människans immunsystem tidigt i livet.

Om anslaget

Syftet med anslaget är att ge framstående forskare inom medicin möjlighet att stärka sin position som självständiga forskare.

SSMF Consolidator Grant söks av en enskild forskare som är verksam vid ett svenskt lärosäte. Om bidrag beviljas ska mottagaren vara anställd av eller anknuten till (gäller forskande kliniker med anställning på klinik) anslagsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden. Anställningen ska omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning. Sökande behöver inte vara anställd av eller anknuten till anslagsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Endast svenska universitet och högskolor kan anges som anslagsförvaltare i ansökan. Innan utlysningen öppnar tänk på att diskutera villkor med din tänkta anslagsförvaltare för att försäkra dig om att du har ett långsiktigt stöd för din forskning.

Anslaget kan användas för forskning inom alla medicinska områden. SSMF stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Det totala anslagsbeloppet är 11 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader. Anslagsperioden är fem år och dispositionstiden för bidraget är sex år. Beviljat bidrag ska tillträdas den 1 januari året efter ansökan.

Ansökningsperiod

Ansökan till SSMF Consolidator Grant 2023 är öppen 15 mars – 15 april. Ansökningssystemet stänger 15 april klockan 23.59 och det är inte möjligt att registrera en ny ansökan, skicka in eller göra ändringar i en befintlig ansökan efter det.

Ansökan görs elektroniskt och består av två delar. Den första delen är en kortare ansökan, Letter of Intent A, som ska färdigställas och skickas in innan sökande kan påbörja den fullständiga ansökan, Full application B. Endast sökande ska signera Letter of Intent A. Full application B ska signeras av både prefekt och sökande. Observera att ansökan först måste signeras av prefekt för att sökande i sin tur ska kunna signera och skicka in den. Ändringar som görs i ansökan efter att den signerats innebär att signeringen bryts och måste göras om. Länk till ansökningssystemet finns längre ned på denna sida. 

Behörighetskrav

Med SSMF Consolidator Grant vill SSMF stötta forskare som avser att utveckla en redan påbörjad och självständig forskningslinje ytterligare. Sökande ska kunna bedömas vara i konsolideringsfas och SSMF Consolidator Grant ska ha en betydande inverkan på gruppens fortsatta utveckling.

För att vara behörig att söka SSMF Consolidator Grant ska din doktorsexamen vara äldre än 7 år och högst 12 år gammal. Avräkningsbar tid kan godkännas med totalt 24 månader för sjuk- och föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

Observera att den som har beviljats ett consolidator grant från annan nationell (e.g. VR) eller internationell anslagsgivare (e.g. ERC) inte är behörig för SSMF Consolidator Grant. SSMF godkänner inte att sökande som beviljas finansiering genom SSMF Consolidator Grant och consolidator grant från ERC, VR eller anslag i motsvarande storlek under samma år accepterar båda bidragen. Konsolidatoranslag som huvudsakligen täcker sökandens lön (e.g. lokala consolidators som KI consolidator, Cancerfondens 6-åriga senior investigator grant) och mindre anslag avsedda för målgruppen 7-12 år efter disputation kan accepteras.

Anslagets storlek och villkor

Anslagsbeloppet är en schablon om 2 200 000 kronor per år inklusive indirekta kostnader. Bidraget får användas till alla typer av projektrelaterade kostnader inom ramen för det regelverk som gäller hos anslagsförvaltaren. SSMF förutsätter att anslagsförvaltaren, såsom ansvarig arbetsgivare, täcker eventuella kostnader utöver schablonbidraget.

Två år efter bidragsperiodens början ska anslagsmottagaren lämna in en obligatorisk rapport. Redovisningen ska fokusera på de vetenskapliga framsteg som bidraget har möjliggjort, hur forskarens verksamhet har utvecklats samt förväntade resultat under återstoden av bidragsperioden. Rapporten ska godkännas av bedömare utsedda av SSMF för att utbetalning av medel för den återstående bidragsperioden ska beviljas.

Ekonomisk redovisning av bidraget ska inkomma årligen i januari.

Vetenskaplig och ekonomisk slutredovisning skickas in efter avslutad dispositionstid.

Bedömningsprocess

Ansökningar till SSMF Consolidator Grant bedöms i två steg. I det första steget granskas en kort ansökan (Letter of Intent A) av en större grupp experter inom medicinsk forskning. Varje ansökan bedöms av tre granskare som betygsätter ansökan i olika kategorier. I det andra steget bedöms de högst rankade ansökningarna från steg ett av SSMF:s granskningsnämnd. I detta steg bedöms den fullständiga ansökan (Full application B) av fyra granskare. Vid bedömningen av ansökningar beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, och projektets genomförbarhet. Sökandes kompetens bedöms utifrån vetenskapliga, pedagogiska och ledarskapsmeriter. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

Utöver expertgranskning av inskickade ansökningar kommer de mest välmeriterade sökanden kallas till en personlig intervju med SSMF:s granskningsnämnd. Syftet med intervjuerna är att förbättra urvalsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. Cirka åtta sökande kallas för en egen presentation och efterföljande diskussion. Deltagandet i intervjun är obligatorisk och omkostnaderna i samband med intervjun täcks av SSMF.

Sökande som gått vidare till intervju kallas i slutet av augusti och intervjuer genomförs i Stockholm under andra halvan av september. Beslut meddelas via e-post.

Så gör du din ansökan

Ansökan görs elektroniskt och ska skrivas på engelska. Ansökan (Full application B) signeras digitalt med BankID av både prefekt och sökande i systemet. Sökande är den som signerar ansökan sist när den skickas in. Observera att om du ändrar i ansökan efter att den har signerats av prefekt så innebär det att du måste skicka en ny begäran om signering av din prefekt.

Ansökan består av två blanketter – Letter of Intent A och Full application B. Letter of Intent A ska vara klar och inskickad innan Full application B kan påbörjas. Utöver uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketterna ska följande bilagor bifogas i pdf-format:

  • Projektplan – Letter of Intent A. Den ska omfatta högst 2 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Rubriker i följande ordning ska ingå: Title, Scientific scope (aim, hypothesis), State of the art, Work plan (methods and infrastructure), Significance (long term perspective), References (only the most important – minimum font 9)
  • Sökandes publikationslista. Den ska omfatta högst 5 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler. Lista publikationerna i omvänd kronologisk ordning under 1) De 10 viktigaste publikationerna 2) Relevanta publikationer från de senaste 8 åren.
  • Projektplan – Full application B. Den ska omfatta högst 8 sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, med enkelt radavstånd och 2,5 cm marginaler, referenser och eventuella bilder inkluderade. Rubriker i följande ordning ska ingå: Purpose and aims, Current state-of-the-art research, Significance and scientific novelty, Preliminary and previous results, Project description including theory and methodology, timetable and execution, brief description of the research environment and infrastructure.
  • Disputationsprotokoll, examensbevis eller diplom.

Var noga med att kontrollera att rätt bilagor bifogas i respektive ansökningsblanketter!

Ofullständiga eller felaktiga ansökningar beaktas ej.

Det är endast tillåtet att skicka in en ansökan om detta anslag i denna utlysning.