Magnus Dalén, hjärtkirurg vid Karolinska universitetssjukhuset fick 2019 finansiering från SSMF för postdoktorala studier om barn som hjärtopererats.

Om anslaget

SSMF:s postdoktorala anslag är treårigt och syftar till att ge yngre forskare möjlighet att uppnå  meritering för att kunna etablera sig som självständiga forskare. Anslaget är till för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap och kan sökas för hel- eller halvtidsstudier, där anslag på halvtid är avsett för personer som i sin ordinarie tjänst är kliniskt verksamma, exempelvis läkare.

SSMF:s postdoktorala anslag förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola och anslagsmottagaren ska vara anställd av anslagsförvaltaren och folkbokförd i Sverige under hela bidragsperioden.

För heltidsstudier  gäller: 

Internationellt: År 1-2 utomlands och år 3 i Sverige. För postdoktorala studier förlagda utomlands finns möjlighet att istället för lön välja stipendium som försörjningsform under år 1-2.

Nationellt: 3 år i Sverige. Endast anslag (lön) kan sökas som försörjningsform för heltidsstudier i Sverige.

För halvtidsstudier gäller: 

Nationellt: 3 år i Sverige. Studier kombineras med 50 procent klinisk tjänstgöring i Sverige. Endast anslag (lön) kan sökas som försörjningsform för halvtidsstudier.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från 15 oktober till 15 november.

Den 15 november klockan 24.00 stängs ansökningssystemet och det går inte längre att registrera sig eller göra ändringar i ansökan.

Ansökan görs elektroniskt i ansökningssystemet TEKLA. 

Länk till Tekla finns längre ned på denna sida. Där finns också en guide till ansökningsformuläret. 

Behörighetskrav

Behöriga att söka är personer som avlagt doktorsexamen inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin, eller inom ett till medicinen närliggande ämnesområde, högst tre år före ansökningstidens utgång och senast den 1 februari påföljande år efter aktuell utlysning.

Denna tidsperiod kan förlängas med max 24 månader för sjuk- eller föräldraledighet, AT/ST-tjänstgöring och militärtjänstgöring.

För att vara behörig att söka måste den sökande ha haft forskningsverksamhet i Sverige under minst ett år vilket ska kunna intygas av arbetsgivare eller handledare. Ett krav är också att den sökande har för avsikt att förlägga sin framtida forskning i Sverige.

Anslagets storlek och villkor

Anslagsbeloppet för heltidsstudier är 1 000 000 kronor per år. 

För halvtidsstudier, i kombination med 50 procent klinisk tjänstgöring, är anslagsbeloppet 700 000 kronor per år.

För de sökande som väljer att förlägga sina postdoktorala studier utomlands under de två första åren av stödet finns möjlighet att istället för lön välja försörjning i form av ett personligt och skattefritt stipendium för den perioden. Beloppet är då 300 000 kronor per år och gäller endast för heltidsstudier. Ett tillägg kan därtill sökas för att täcka fördyrande levnadsomkostnader i värdlandet. Tillägget söks separat och utgår efter individuell prövning.

Den som förlägger de två första åren av de postdoktorala heltidsstudierna utomlands är även kvalificerade att ansöka om ett återvändarbidrag i form av ett ramanslag på 500 000 kronor för det tredje anslagsåret. Under det tredje året ska samtliga mottagare vara anställda av ett svenskt lärosäte och lön gäller då som försörjningsform. Anslaget är avsett att täcka sökandes lön inklusive sociala avgifter. SSMF förutsätter att anslagsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver anslaget.

Innan utlysningen öppnar tänk på att diskutera budgetdetaljer som exempelvis indirekta kostnader (OH) med din tänkta anslagsförvaltare för att försäkra dig om att du har stöd för ditt projekt.

Bedömningsprocess

I ett första steg bedöms ansökningarna av SSMF:s granskningsnämnd och externa granskare som är verksamma inom olika expertområden. De ansökningar som sedan går vidare granskas i en andra bedömningsomgång av ledamöter i SSMF:s granskningsnämnd. Vid bedömningen av ansökan beaktas nytänkande, projektets vetenskapliga kvalitet, sökandes kompetens och projektet genomförbarhet. De olika kategorierna betygssätts utifrån en 5-gradig poängskala enligt följande: 1 otillräcklig, 2 adekvat, 3 bra, 4 mycket bra, 5 excellent.

För heltidsanslag prioriteras mobilitet, främst utomlands men även nationellt. Fokus vid bedömning läggs på möjligheten för sökande att genom det föreslagna projektet utveckla sin kompetens och självständighet som forskare. Ett mått på detta kan till exempel vara att uppnå docentkompetens.

Beslut och tillträde

Beslut om tilldelat anslag meddelas i början av april. SSMF:s postdoktorala anslag är avsett att tillträdas tidigast den 1 juli beslutsåret och senast den 1 januari påföljande år. Dispositionstiden för anslaget är 3 år men kan efter förfrågan och godkännande från SSMF under vissa omständigheter förlängas.

Så gör du din ansökan

Ansökan görs elektroniskt i ansökningssystemet TEKLA. Disputationsprotokoll eller examensbevis bifogas som pdf i den elektroniska ansökan. I de fall där disputationen ännu inte har ägt rum ska disputationsansökan vara inlämnad och en kopia av den ska bifogas ansökan.

Intyg ska bifogas från anslagsförvaltare och föreslagen värdinstitution där det framgår att sökande  tillförsäkras arbetsplats och basutrustning erforderlig för den avsedda forskningsverksamheten. Intygen bifogas som pdf i den elektroniska ansökan. Ofullständig ansökan beaktas inte.