Aida Paivandy

Immunologi inom det medicinska området

Postdoctoral Grant

Uppsala universitet

2023

Ett nytt sätt att behandla skadlig överaktivering av immunsystemet vid luftvägsinfektioner

Vid virusinfektioner i luftvägarna kan ibland immunsystemet överaktiveras, vilket kan skapa en farlig överproduktion av inflammatoriska substanser, s.k. ”cytokiner”. Detta tillstånd kallas ”cytokinstorm” och kan vara dödligt, t.ex. i samband med COVID-19. Kroppens produktion av sådana cytokiner sker inne i cellerna i så kallade ”endosomer” som har ett lågt pH och det har också visats att ett lågt pH är en förutsättning för att cytokinerna ska kunna produceras. Målet med detta projekt är att hitta ett nytt sätt att motverka kroppens skadliga produktion av cytokiner. Hypotesen är att detta kan åstadkommas genom att motverka den pH-sänkning som normalt sker i cellens endosomer. Detta kommer att undersökas genom att testa olika läkemedelskandidater för deras att förmåga att höja pH i endosomer och om detta i sin tur kan blockera produktionen av cytokiner. I projektet kommer vi att använda oss av olika typer av lungceller samt blodceller. Cellerna kommer att infekteras med virus eller exponeras för olika virusprodukter, varefter deras produktion av cytokiner kommer att mätas med olika metoder. Försöken kommer att göras antingen i frånvaro eller närvaro av läkemedelskandidater som kan motverka pH-sänkningen i endosomerna. Om det visar sig att våra tilltänkta läkemedelskandidater har förmågan att blockera produktion av cytokiner i virusinfekterade celler kan detta utvecklas till en ny princip för behandling av cytokinstorm i samband med virusinfektioner.

Visa alla forskare