Ana Domi

Neurovetenskaper

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2022

En kliniskt relevant djurmodell för att kartlägga neurofysiologiska, beteendemässiga och psykologiska aspekter av alkoholberoende

Över en halv miljon svenskar är alkoholberoende, men för de som drabbas finns begränsad farmakologisk hjälp att få. För att kunna definiera nya behandlingsvägar behöver vi förbättra de djurmodeller vi har av denna komplexa sjukdom. I detta projekt samlas specifika beteendedata in och sammanställs med neurofysiologiska och biokemiska analyser. Varje procedur är designad för att bättre förstå psykologin (självadministrering av alkohol, kompulsivt alkoholintag, purpose 1), och den neurofysiologi (elektrofysiologiska mätningar, och neurokemiska mätningar, purpose 2), som ligger till grund för ett mer kompulsivt alkoholintag (alkoholberoende). Genom virala och kemogenetiska metoder kommer vi sedan försöka etablera ett kausalt samband mellan neurofysiologiska parametrar och en riskabel alkoholkonsumtion (purpose 3). Vi kommer även utvärdera om dessa samband är könsberoende. Genom att skilja individer som gillar att dricka alkohol från individer som har en riskkonsumtion hoppas vi kunna designa läkemedel som hjälper de som drabbats av alkoholberoende utan att minska belöningskänslan hos friska individer. Vi hoppas att detta kan vara ett sätt att utforma en farmakologisk behandling som direkt riktas mot beroendeproblematiken och samtidigt undviker negativa effekter eller dämpar intresset för andra naturliga belöningar. Dessa studier kommer även vara värdefulla för att öka kunskapen kring länken mellan biologi och psykologi, och huruvida dessa kopplingar är könsberoende. 

Visa alla forskare