Anna Zettergren

Barn- och ungdomsmedicin, Genetik, ärftliga sjukdomar, Psykiatri

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f neurovetenskap & fysiologi

2012

Betydelsen av könshormonrelaterade gener vid autismspektrumstörning.

Autismspektrumstörning är en psykiatrisk sjukdomsgrupp med en betydande ärftlig komponent som medför varierande grad av funktionshandikapp hos de som drabbas vilket har visats i ett flertal studier. Huvudsyftet med detta projekt är att identifiera enskilda arvsanlag som förklarar denna ärftliga riskökning. Risken att utveckla autismspektrumstörning skiljer sig åt mellan könen och könshormoner tros därför vara involverade i sjukdomsorsaken I projektet kommer skillnaderna i proteinmängder i hjärnan med avseende på kön att undersökas i experimentella modeller. Dessutom kommer eventuella effekter av att genetiskt manipulera uttrycket av receptorer för testosteron i hjärnan att undersökas. Variationer i de gener som kodar för proteinerna, och som skiljer sig åt i mängd, kommer sedan att studeras i individer skattade för autismsymptom. Förhoppningen är att projektet kan ge värdefull information som bidrar till förståelsen för de mekanismer som ligger bakom autismspektrumstörning och andra psykiatriska sjukdomar där det finns skillnader mellan könen.
Visa alla forskare