Astrid von Mentzer

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för Biomedicin samt care

2019

Studier av spridning av diarrébakterier med fokus på antibiotikaresistens

Projektet ämnar applicera ett helhetsperspektiv (”One Health”) med syftet att studera hur Escherichia coli bakterien ETEC som orsakar diarré sprids, direkt eller indirekt, mellan människa, djur och omgivande miljö. Vi kommer även att undersöka vad som utgör en framgångsrik ETEC-stam för att bättre förstå hur dessa bakterier utvecklas i tid och rum. Den övergripande hypotesen är att ETEC-bakterier kan spridas direkt mellan människa och djur eller indirekt, exempelvis via kontaminerat vatten, vilket möjliggör för bakterierna att utbyta genetiskt material som gör att de bli mer smittsamma och få ökad antibiotikaresistens. Projektet är tvärvetenskapligt och vi kommer att utföra storskaliga analyser på arvsmassan samt genuttrycket för att öka förståelsen för denna komplexa patogen samt dess spridning. Projektet kommer ske i nära samarbeten mellan Sanger Institutet i Cambridge (UK), Göteborgs Universitet och Chalmers samt med forskare i Kenya och Bangladesh.
Visa alla forskare