Björn Reinius

Molekylärbiologi

SSMF Consolidator Grant

Karolinska Institutet

2022

Mekanismer för doskompensation i genuttryck vid kromosomkopieförändringar

Korrekt dosbalans i genuttrycksprogram är kritiskt för normal cellfunktion. Förändringar i antalet kromosomkopior (aneuploidier) leder till obalanserad uppsättningen av hundratals gener, vilket i regel inte tolereras av cellen. Aneuploidier i könsceller och tidig embryoutveckling leder oftast till missfall. Aneuploidier är vanliga i de flesta cancerformer och med förlorad homeostas och okontrollerad celldelning som följd. X skiljer sig från andra kromosomer då kvinnors celler normalt bär två kopior medan mäns celler bär endast en. X-kromosomen utgör därmed ett viktigt system för att studera hur celler hanterar obalanserad kromosomuppsätting. Min forskning visar att X uppnår doskompensation genom att hyperaktivera uttrycket i män och på så vis nå balans med gener på autosomala kromosomer, som finns i två aktiva kopior. I kvinnors celler är en X-kopia hyperaktiv medan den andra kopian stängs av. Nya data visar att även autosomala kromosomer med aneuploidier i vissa fall kan nå doskompensation genom liknande mekanismer. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa oss förstå varför vissa aneuploidier leder till förlorad cellfunktion och cancer medan andra tolereras. Projektet syftar till att kartlägga och förstå molekylära mekanismerna för doskompensation av X och autosomala aneuploidier. Målet är bättre förståelse av aneuploidiers effekt på celler, hur dessa kan bidra till cancer, och hur cellen kan fås att buffra aneuploidier genom transkriptionell doskompensation.

Fotograf porträttbild: Stefan Zimmerman

Visa alla forskare