Cecilia Andersson

Barn- och ungdomsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för lungmedicin & allergologi

2014

Virusinfektioner i luftvägarna driver utveckligen av astma hos barn

En stor del av alla astmapatienter är barn och många blir bara delvis hjälpta av de mediciner som idag finns tillgängliga. Mycket lite är känt om varför astma uppkommer hos barn. Eftersom lungans immunförsvar skiljer sig åt mellan vuxna och barn, är det möjligt att barn behöver andra typer av behandlingar. Infektioner med luftvägsvirus i unga år har visats vara riskfaktorer för utveckling av astma, särskilt efter upprepade infektioner hos spädbarn. Många spädbarn får andningsbesvär i samband med luftvägsinfektioner. Hos vissa spädbarn minskar de återkommande besvären med tiden, medan det hos andra leder till utveckling av kronisk astma. Hur virala infektioner i de nedre luftvägarna är kopplade till exempelvis allergen inducerad astmautveckling är fortfarande till stora delar oklart. Syftet med mina studier, som kommer att bedrivas vid National Heart and Lung Institute, Imperial College, London, är att karakterisera ämnen som driver inflammation och vävnadsförändringar i lungan hos barn med astma. Studierna kommer specifikt undersöka hur virusinfektioner i slemhinnans celler påverkar astmautveckling och aktivering av immunförsvaret. Ökad kunskap om samspelet mellan slemhinnan och immunförsvaret i den allergiska inflammationen kan förhoppningsvis stimulera till ny viktig forskning och i förlängningen bidra till förbättrad specifik behandling av barn med astma.
Visa alla forskare