Cedric Patthey

Cell- och molekylärbiologi, Fysiologi, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Inst f medicin

2012

Evolutionära aspekter på utvecklingen av stamceller för våra känselorgan.

Celler som bildar känselorgan – till exempel luktceller i näsan och hörselceller i örat – uppkommer under fosterutvecklingen i strukturer som kallas plakoder. I detta projekt kommer olika plakodcelltyper att undersökas för att få kunskap om hur de har utvecklats genom evolutionen. Detta kan i sin tur relateras till förändringar i plakodernas arvsmassa (gener). Aktiveringen av ett stort antal gener kommer att analyseras och jämföras mellan plakodceller som har isolerats från olika känselorgan. Genom undersökning av genuttrycket i lägre stående djurarter, som lansettfiskar och ringmaskar, och jämför det med genuttryck från däggdjursceller blir det sedan möjligt att fastställa hur celltyperna uppkommit. Resultaten kommer att ge förståelse för hur cellerna i känselorganen har utvecklats under evolutionen, vilket i sin tur kommer att belysa hur de specificeras under fosterutvecklingen. Förståelse för evolution och specificering av cellerPostdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. 
Visa alla forskare