Cristina Maglio

Reumatologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för medicin

2020

Adiponektin – en proinflammatorisk faktor vid reumatoid artrit?

Adiponektin är ett signalprotein som produceras av fettväven. Vår forskning har visat att nivån av adiponektin i blodet stiger flera år innan man utvecklar reumatoid artrit (RA). Man tror att adiponektin skulle kunna påverka den inflammationsprocess som leder till RA, men än så länge är adiponektins roll oklar. Det övergripande syftet med detta forskningsprogram är att fastställa om adiponektin spelar en aktiv roll för utvecklingen av RA och undersöka på vilket sätt adiponektin kan påverka de inflammatoriska processer som leder till att man utvecklar sjukdomen. Först ska vi genomföra studier i en grupp av patienter med RA för att fastställa om adiponektin är relaterat till sjukdomsaktivitet och svar på behandlingen. Vi kommer också undersöka om olika genetiska variationer kan länkas samman med nivåer av adiponektin i blodet och utvecklingen av RA. Slutligen kommer vi genomföra experimentella studier där vi använder oss av celler från knäleden för att undersöka mer exakta mekanismer till hur adiponektin påverkar sjukdomsutvecklingen av RA.

Sammanfattningsvis hoppas vi kunna identifiera adiponektin som en proinflammatorisk faktor som spelar en viktig roll för utvecklingen av RA. Om vår hypotes stämmer, skulle detta på längre sikt kunna leda till nya behandlingsmöjligheter för patienter med RA.

Visa alla forskare