Dariush Nesheli

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

2014

Virala zoonoser och risk för skivepitelcancer i matstrupen

Cancer i matstrupen är bland de vanligaste cancerformerna i världen. Patienterna söker oftast vård först när de får svårt att svälja. Då är sjukdomsförloppet redan långt gånget och det är vanligtvis för sent att bota sjukdomen. Våra analyser av enkätdata visar positiva samband mellan en viss typ av djurkontakt och matstrupscancer. Smittöverföring mellan djur och manniska, så kallade zoonoser, är ett väletablerat koncept vid human cancer. Epidemiologiska bevis som stödjer denna hypotes kommer från djurobduktioner, ekologiska studier och yrkesstudier. Nu är syftet att ta steget vidare och gräva djupare i dessa sjukdomar eller smittämnen som sprids mellan djur och människa med hjälp av den modernaste sekvenseringsteknologin. På så sätt hoppas jag att identifiera en subgrupp av virus som härstammar från djur med betydligt högre förekomst av skivepitelscancer i matstrupen.
Visa alla forskare