Emily Sonestedt

Ämnesomsättningssjukdomar, Endokrinologi, Epidemiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Hjärt- och kärlsjukdomar, Nutritionsforskning, övervikt

SSMF-Forskare

Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

2012

Påverkar ärftlig känslighet för blodfettsrubbning sambandet mellan kostvanor och risk för hjärt-kärlsjukdom?

Kostvanor är en viktig faktor för att förebygga hjärt-kärlsjukdom men många aspekter kring kostens effekter är fortfarande oklara. Den stora utmaningen men samtidigt möjligheten är att i framtiden kunna använda genetisk information för att förutse sjukdomsrisk. I detta projekt studeras hur genetisk profil interagerar med kostfaktorer för att få ytterligare kunskap om varför vissa personer har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Kostens effekt vad gäller risk för hjärt-kärlsjukdom kan delvis förklaras genom effekten på blodfetter och lipoproteiner. De senaste åren har ett stort antal arvsanlag som bidrar till blodfettsrubbningar identifierats. I detta forskningsprojekt kommer sambandet mellan kostvanorna och risk för hjärt-kärlsjukdom att undersökas hos individer med hög respektive låg ärftlig risk för blodfettsrubbningar. Projektet kommer förhoppningsvis att bidra till bättre möjligheter att minska risken för hjärt-kärlsjukdom genom förebyggande behandlingar.
Visa alla forskare