Gabriela Spulber

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för neurovetenskap

2014

Betydelsen av grå och vit substans i Alzheimer´s sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till kognitiv svikt bland äldre. Den är en neurodegenerativ sjukdom som karaktäriseras av förändringar både i hjärnans grå och vita substans. Idag är det möjligt att diagnosticera sjukdomen redan innan de kliniska symptomen har blivit uttalade tack vare avbildning av hjärnan med magnetresonans (MR). Orsaken till att förändringar i den vita substansen uppkommer är inte helt klarlagd. Bland annat tros förändringar i blodkärlen kunna vara en bidragande orsak. Min studie syftar till att utreda sambandet mellan kärlskador och Alzheimers sjukdom och dess olika stadier. Magnetkameratekniken möjliggör visualisering och bedömningen av hjärnvolymförändringar och kärlfunktion i hjärnan, där en systematisk karaktärisering i stora patientmaterial ger möjligheter till att definiera de parametrar som har störst informativt värde. I förlängningen leder det till att en icke-invasiv, billig och lättillgänglig teknik i större utsträckning kan användas för förbättrad diagnostik av ett vanligt sjukdomstillstånd i rutinsjukvården.
Visa alla forskare