Helin Vakifahmetoglu Norberg

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för miljömedicin

2014

Den terapeutiska potentialen av selektiv Autofagi i cancersjukdomar

Kemiska inhibitorer kan vara viktiga verktyg för undersökning av fundamentala cellulära processer. I ett tidigare forskningsprojekt vid Harvard Medical School i Boston, USA, har jag identifierat och karaktäriserat ett antal nya kemiska inhibitorer som påverkar autofagiprocessen. Autofagi är en nedbrytningsprocess för cellulära komponenter som reglerar omsättningen av proteiner samt organeller i cellen. Autofagi bidrar dessutom till ökad tumörtillväxt och resistens mot cellgiftbehandling och strålning. Det finns olika principiella former av autofagi, varav många studier fokuserats på den vanligaste formen, som kallas för makroautofagi. Det behövs dock förbättrad förståelse för andra former av autofagi. I detta projekt vill jag med hjälp av kemiska autofagi inhibitorer, så kallade spautiner, karakterisera olika signalvägar samt utveckla nya strategier för en förbättrad cellgiftsbehandling genom modulering av de olika autofagiprocesser i cancerceller.
Visa alla forskare